บริการเงินตราต่างประเทศ ดราฟต์ต่างประเทศ

ดราฟต์ต่างประเทศ

ดราฟต์เป็นตราสารทางการเงินหรือตั๋วแลกเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ เหมาะสำหรับใช้แทนการพกพาเงินจำนวนมากในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต้องส่งเงินออกไปชำระค่าสินค้า / ค่าการศึกษา / บริการต่าง ๆ ในต่างประเทศ และมีความปลอดภัยสูง และค่าธรรมเนียมการซื้อต่ำกว่าวิธีอื่นๆ

 

 • ให้บริการลูกค้าบุคคลทั่วไป นักธุรกิจ
 • ให้บริการที่สำนักงานใหญ่และสาขา
 • ชำระโดยใช้ เงินสด / หักบัญชีเงินบาท / บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ / เช็คต่างประเทศ / หักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 • หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ เช่น INVOICE เอกสารการศึกษา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน
 • อัตราแลกเปลี่ยนใช้ช่อง Selling Bill (สำหรับการชำระด้วยเงินบาท)
 • ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อฉบับ บวกค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อฉบับ

ข้อกำหนด

 • กรณีแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ 50,000.00 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2299-2028
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB