บริการสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี

ไม่ต้องผ่อนทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย 2 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย 0% 2 เดือนแรก หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่อนชำระ 2 งวดแรก
นับจากวันที่เซ็นสัญญาฯ

พร้อมรับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท(1)

1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)(2)
2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
3. สมัครบัตรเดบิต TMB

รับสิทธิพิเศษ

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย(3)
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง(4)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารทุกประเภท(5)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน (บาท)

วงเงินกู้ (บาท) ผ่อน 10ปี ผ่อน 20ปี ผ่อน 25ปี ผ่อน 30ปี ผ่อน 35ปี
1,000,0000 11,600 7,700 7,000 6,600 6,400
2,000,0000 23,100 15,400 14,000 13,200 12,700
3,000,0000 34,700 23,100 21,000 19,800 19,000
4,000,0000 46,200 30,800 28,000 26,300 25,300
5,000,0000 57,800 38,400 35,000 32,900 31,600
 • MLR = 7.375% ต่อปี ณ วันที่ 1 พ.ย. 55
 • ตารางคำนวณการผ่อนชำระ/เดือน เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า ซึ่งการผ่อนชำระจริงนั้นธนาคารจะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ

 

วงเงินสินเชื่อ

ให้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท สูงสุดถึง 20 ล้านบาท หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักประกัน วงเงินสูงสุด
บ้าน หรือคอนโดฯ จากโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
มูลค่า ไม่เกิน 10 ล้านบาท
95% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร
บ้าน หรือคอนโดฯ โครงการทั่วไป หรือบ้านมือสอง 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร
บ้านใหม่ หรือคอนโดฯ มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป 70% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร

 

 1. สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทแล้ว หากมีการขอยกเลิกผลิตภัณฑ์เสริมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ท่านได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
 2. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA) กับบริษัทประกันชีวิตผ่าน TMB โดยขอกู้เงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันฯ รวมกับการกู้สินเชื่อบ้าน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  ทุนประกัน
  • มี 2 ทางเลือก
   - ทางเลือกที่ 1 : ทุนประกัน = 75% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 8 ล้านบาท หรือ
   - ทางเลือกที่ 2 : ทุนประกัน = 85% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 7 ล้านบาท
  • ทุนประกันภัยรวมของผู้เอาประกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท (ไม่มีการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม)

  ระยะเวลาเอาประกัน

  • มี 2 ทางเลือก
   - ทางเลือกที่ 1 : ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระ ≥ 10 ปี) หรือ
   - ทางเลือกที่ 2 : ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระ ≥ 15 ปี)
  • กรณีระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า 10 ปี ไม่สามารถสมัคร MRTA ได้
 3. ธนาคารเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยแทนท่าน (รายละเอียด)
 4. ธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่ท่านได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ทั้งนี้ ท่านต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้ท่านภายใน 7 วันทำการ หากท่านมีการไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน
 5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ (ประเมินหลักทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของ TMB)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

กรณีกู้ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดคอนโดมิเนียมใหม่

 • สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีกู้ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดคอนโดมิเนียมใหม่

 • สูงสุดไม่เกิน 35 ปี นับจากวันออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2)ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

คำนวณการผ่อนชำระ

เครื่องคำนวณการผ่อนชำระ (แบบทั่วไป)

เครื่องคำนวณการผ่อนชำระ (แบบเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย)

 • อยากทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละเดือน TMB Home Loan จะช่วยคุณประหยัดค่าผ่อนบ้านลงได้เท่าไหร เมื่อ เปรียบเทียบกับธนาคารอื่น คลิกที่นี่

หมายเหตุ

 • เครื่องคำนวณการผ่อนชำระเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเบื้องต้น ทั้งนี้ผลการคำนวณเป็นเพียงการประมาณการ ไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด

เงื่อนไขการใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 20 -60 ปี
 • อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน

 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : อายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

รายได้

 • ผู้กู้หลักที่เป็นพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป ต่อเดือน
 • เจ้าของกิจการ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ต่อเดือน
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง 1% หรือตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ยกเว้นค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน เฉพาะการสำรวจ และประเมินหลักประกันโดยพนักงานประเมินของธนาคารเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมชำระเงินคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (Prepayment Fee) กรณี
  รีไฟแนนซ์เรียกเก็บ 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
อัตราดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการกู้

รายละเอียดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของธนาคารทุกผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดเอกสาร รายได้ประจำ ผู้ประกอบธุรกิจ
1. เอกสารมาตรฐาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายครบทุกหน้า)
2. เอกสารแสดงรายได้
หนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน) และ Slip เงินเดือน  
บัญชีธนาคารที่โอนเงินเดือนเข้า  
บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่แสดงเงินออม ย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองจดทะเบียนฯ (ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน) /
ใบทะเบียนพาณิชย์
 
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน)  
ใบแสดงการเสียภาษีของนิติบุคคล (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง 6 เดือน  
บัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนหลักในธุรกิจในนามส่วนตัว และกิจการ  
เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ตั้งกิจการ / สัญญาเช่า  
3. เอกสารมาตรฐานหลักประกัน
สำเนาโฉนด / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริง)
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาซื้อขาย (ทด.13)
ใบเสร็จการผ่อนดาวน์ (กรณีการผ่อนดาวน์)
4. กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น
ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระสินเชื่อ ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสัญญาเงินกู้ / สำเนาสัญญาจำนอง

หมายเหตุ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 • สาขา ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
 • TMB Contact Center โทร 1558
 
สมัครรับข่าวสารจาก TMB