สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

แล้วเรื่องผ่อนบ้านก็เป็นเรื่องเบาๆ กับสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

ไม่ต้องรีบผ่อนทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย 2 งวดแรก
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่อนชำระ 2 งวด นับจากวันที่เซ็นสัญญาฯ

พร้อมรับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท(1)

1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)(2)
2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
3. สมัครบัตรเดบิต TMB

รับสิทธิพิเศษ

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย(3)
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง(4)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารทุกประเภท(5)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ช่วยลดภาระหนักๆ ของคุณให้กลายเป็นเรืองเบาๆได้

 • สามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากยอดคงค้า้งสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมประหยัดดอกเบี้ย ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียน จำนอง 1% หรือตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

* เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน (บาท)

วงเงินกู้ (บาท) ผ่อน 10ปี ผ่อน 20ปี ผ่อน 25ปี ผ่อน 30ปี ผ่อน 35ปี
1,000,0000 11,600 7,700 7,000 6,600 6,400
2,000,0000 23,100 15,400 14,000 13,200 12,700
3,000,0000 34,700 23,100 21,000 19,800 19,000
4,000,0000 46,200 30,800 28,000 26,300 25,300
5,000,0000 57,800 38,400 35,000 32,900 31,600
 • MLR = 7.375% ต่อปี ณ วันที่ 1 พ.ย. 55
 • ตารางคำนวณการผ่อนชำระ/เดือน เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า ซึ่งการผ่อนชำระจริงนั้นธนาคารจะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ

 

 1. สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทแล้ว หากมีการขอยกเลิกผลิตภัณฑ์เสริมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ท่านได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
 2. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA) กับบริษัทประกันชีวิตผ่าน TMB โดยขอกู้เงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันฯ รวมกับการกู้สินเชื่อบ้าน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  ทุนประกัน
  • มี 2 ทางเลือก
   - ทางเลือกที่ 1 : ทุนประกัน = 75% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 8 ล้านบาท หรือ
   - ทางเลือกที่ 2 : ทุนประกัน = 85% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 7 ล้านบาท
  • ทุนประกันภัยรวมของผู้เอาประกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท (ไม่มีการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม)

  ระยะเวลาเอาประกัน

  • มี 2 ทางเลือก
   - ทางเลือกที่ 1 : ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระ ≥ 10 ปี) หรือ
   - ทางเลือกที่ 2 : ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระ ≥ 15 ปี)
  • กรณีระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า 10 ปี ไม่สามารถสมัคร MRTA ได้
 3. ธนาคารเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยแทนท่าน (รายละเอียด)
 4. ธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่ท่านได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ทั้งนี้ ท่านต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้ท่านภายใน 7 วันทำการ หากท่านมีการไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน
 5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ (ประเมินหลักทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของ TMB)
วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของยอดหนี้ต้นเงินคงค้างจากสถาบันการเงินอื่น และสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ
กรณีขอสินเชื่อเพิ่ม
 • ใช้หลักเกณฑ์ของสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์
กรณีมูลค่าที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.00 ล้านบาทขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
ระยะเวลาผ่อนชำระ
กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ TMB Re – Finance Home Loan สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน
 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ TMB Re – Finance Home Loan สำหรับห้องชุดคอนโดมิเนียม
 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี นับจากวันออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
กรณีขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เงินกู้ (Term Loan)
  - ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
  - ทบทวนวงเงินทุกปี โดยต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีปกติตามเกณฑ์
     ของธนาคารฯ

 

คำนวณการผ่อนชำระ

เครื่องคำนวณการผ่อนชำระ (แบบเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย)
 • อยากทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละเดือน TMB Home Loan จะช่วยคุณประหยัดค่าผ่อนบ้านลง
  ได้เท่าไหร เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น คลิกที่นี่

หมายเหตุ
 • เครื่องคำนวณการผ่อนชำระเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเบื้องต้น ทั้งนี้ผลการคำนวณเป็นเพียงการประมาณการ ไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด
เงื่อนไขการใช้บริการ
คุณสมบัติของผู้กู้
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี
 • อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
อายุงาน
 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ทำงานต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันไม่น้อยกว่า
  4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายได้
 • กรณีรายได้ประจำ ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน และรวมรายได้ของผู้กู้ทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 • กรณีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่า่ธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง 1% หรือตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท*
 • ยกเว้น ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เฉพาะการสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยพนักงานประเมินของธนาคารฯ เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (Prepayment Fee)
  กรณีรีไฟแนนซ์เรียกเก็บ 3.00 % ของยอดเงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 • สาขา ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
 • TMB Contact Center โทร 1558
 
สมัครรับข่าวสารจาก TMB