ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 สัญญาเพิ่มเติม

ลักษณะแบบประกันภัย

 • ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 8 ปี

สัญญาเพิ่มเติมการรับประกันภัยโรคร้ายแรงแบบซีไอรายปี (CIYRT)

 • แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง การเสียชีวิตทุกกรณี
  (จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย) หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 

1. มะเร็ง 2. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง
3. หัวใจวาย 4.เส้นเลือดหัวใจอุดตันที่ต้องทำการผ่าตัด
5. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ 6. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ 8. การผ่าตัดผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
9. ภาวะสมองอักเสบ 10. เนื้องอกของสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
11. การอักเสบติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย 12. โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
13. ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท 14. การอัมพาตของสมองส่วนที่ต่อกับไขสันหลัง
15. การฝ่อของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง 16. ภาวะหูหนวก
17. ภาวะสูญเสียความสามารถในการพูด 18. แผลไฟไหม้พุพองเป็นบริเวณกว้าง
19. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ 20. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
21. ภาวะไตวาย 22. ภาวะอัมพาต
23. ภาวะโคม่า หรือสมองตาย 24. ภาวะตับวายระยะสุดท้าย หรือเรื้อรัง
25. โรคปอดเรื้อรังระยะสุดท้าย 26. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
27. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ 28. โรคไขกระดูกฝ่อ
29. โรคการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป 30. โรคโปลิโอ
31. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 32. ภาวะตับวายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
33. ภาวะที่สมองได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 34. โรคพาร์กินสัน
35. โรคความดันของเส้นเลือดในปอดสูง 36. โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์อย่างรุนแรง
37. โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคนี้ 38. การผ่าตัดสมอง / เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
39. ภาวะสมองตาย / ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 40. โรคหัวใจโต และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
41. การสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

 

 • ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาตามระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ
  ครบ 69 ปี บริบูรณ์ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไข ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 กรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง* (รายปี)
อายุที่รับประกัน 1เดือน 1 วัน – 65 ปี 20 – 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง จนครบอายุ 99 ปี 1 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 8 ปี ปีต่อปี
อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของ
ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ต่ออายุ
จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 150,000 บาท/ กรมธรรม์ 150,000 บาท/ กรมธรรม์

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เงื่อนไข ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8* กรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง* (รายปี)
กรณีมีชีวิตและอยู่ครบสัญญา

ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

 • รับเงินสดคืน 100% ของทุนประกันภัย
 • คุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง โดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากการสูญเสียชีวิตทุกกรณี (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ระหว่างสัญญาโดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง โดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
 • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาสิ้นเชิงถาวร

  ตั้งแต่เริ่มชำระเบี้ยจนถึงปีกรมธรรม์
  ที่ 8

 • ฟรีความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยแบบดับบลิวพี (WP) หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยบริษัทจะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือผลประโยชน์ตามแบบคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม
 • * รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี

 • ได้รับความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
 • * รับความคุ้มครองได้จนถึงอายุ 69 ปี และ/หรือปีที่มีการชำระค่าเบี้ยประกัน

  ผลประโยชน์์ทางด้านภาษีเงินได้

  เงื่อนไข ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 กรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง* (รายปี)
  ผลประโยชน์ทางภาษี รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเงินได้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

  การชำระค่าเบี้ยประกันภัย
  สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • ชำระโดยเงินสด หรือ เช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ ทีเอ็มบี
  • หักบัญชีบัตรเครดิต อัตโนมัติ
  • หักบัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี อัตโนมัติ (สำหรับงวดถัดไป)
       

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
  • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
  สมัครรับข่าวสารจาก TMB