ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต

ลักษณะแบบประกันภัย

 • แผนสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ พร้อมรับเงินบำนาญทุกๆ ปีในอัตราที่แน่นอน
 • รับเงินจ่ายคืน (บำนาญ) ทุกปีๆ ละ 12% ของทุนประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60-85 ปี รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง
 • ชำระเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุ)
 • รับความคุ้มครองชีวิต ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี
 • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี รับประกันการจ่ายเงินบำนาญรายปี 15 ปี ปีละ 12% ของทุนประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายเงินก้อนในครั้งเดียวตามมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้วงเงินส่วนเพิ่มจำนวน 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย 30-55 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง: ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ตั้งแต่สมัครจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • อัตราค่าเบี้ยประกันภัย อัตราค่าเบี้่ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันที่สมัครทำประกัน

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย
สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ชำระโดยเงินสด หรือ เช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ ทีเอ็มบี
 • หักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนม้ติ
 • หักบัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี อัตโนมัติ(สำหรับงวดถัดไป)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
 • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB