ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ชีวิตสมบูรณ์แบบ 80/15

คุณและครอบครัวจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบด้วยประกันชีวิต
ทีเอ็มบี ชีวิตสมบูรณ์แบบ 80/15 ที่รวมข้อดีของประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ ที่ให้คุณรับเงินสดคืน รวมเงินปันผลขั้นต่ำ 280%
และคุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 80 ปี ในหนึ่งเดียว

 

ลักษณะแบบประกันภัย

 • แผนสะสมทรัพย์ พร้อมรับเงินก้อน + ความคุ้มครองระยะยาว
 • ชำระเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุ)
 • รับความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 150% ของทุนประกันภัยตลอดอายุสัญญา จนครบอายุ 80 ปี
 • รับเงินสดคืน 100% ของทุนประกันภัย พร้อมกับเงินปันผลสะสม* (การันตีเงินปันผลขั้นต่ำ 30%
  ของทุนประกันภัย) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย: 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง: จนครบอายุ 80 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 15 ปี
 • อัตราเบี้ยประกันภัย: ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท/ กรมธรรม์

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตและอยู่ครบสัญญา
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16

 • รับเงินสดคืน 100% ของทุนประกันภัย
 • บวกเงินปันผลตามกรมธรรม์* (เงินปันผลขั้นต่ำ 30% ของทุนประกันภัย
 • รวมทั้งสิ้นรับ 130% ของทุนประกันภัย
หมายเหตุ * เงินปันผลตามกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนและกฎเกณฑ์การคำนวณเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งจำนวนเงินปันผลที่ผู้เอาประกันภัยได้รับให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

ณ ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ 80 ปี

 • รับเงินสดคืนอีก 150% ของทุนประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
เสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 16

 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต 150% ของทุนประกันภัย หรือ 125% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

เสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 17 เป็นต้นไป

 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต 150% ของทุนประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 • ฟรี ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยแบบดับบลิวพี (WP) หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามแบบนี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม

 

ผลประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้

 • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเงินได้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

 

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย
สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ชำระโดยเงินสด หรือ เช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ ทีเอ็มบี
 • หักบัญชีบัตรเครดิต อัตโนมัติ
 • หักบัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี อัตโนมัติ (สำหรับงวดถัดไป)
     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
 • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB