ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

ลักษณะแบบประกันภัย

 • ประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองสินเชื่อบ้าน ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ความคุ้มครองที่ได้รับจาก ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

ความคุ้มครอง มีประกันคุ้มบ้าน ไม่มีประกัน คุ้มบ้าน
กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จ่ายเงิน ** เท่ากับ จำนวนเงินกู้ค้างชำระ แต่ไม่เกินทุนประกันภัยที่คุ้มครอง ณ ขณะนั้น ครอบครัวต้องรับหนี้สิน ของเงินกู้ที่เหลืออยู่
กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ จ่ายเงิน ** เท่ากับ 50% ของทุนประกันภัยที่คุ้มครอง ณ วันที่เกิดเหตุ หากยังคง ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่อง อีก 6 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายที่เหลือ อีก 50% ของทุนประกันภัยดังกล่าว ครอบครัวต้องรับหนี้สินของเงินกู้ที่เหลืออยู่

* ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
** การจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายให้กับธนาคารเพื่อชำระหนี้เงินกู้ หากมีเงินเหลือบริษัทฯ จะจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกัน : 20 - 60 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครอง แล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 5 - 30 ปี
 • การชำระเบี้ย : ชำระครั้งดียว หรือสามารถผ่อนจ่ายพร้อมเงินต้นสินเชื่อบ้าน

ผลประโยชน์ของทีเอ็มบีคุ้มบ้าน

 • คุ้มครองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในกรณี :
  - เสียชีวิตทุกกรณียกเว้นอัตวินิบาตกรรมในปีแรก
  - ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
 • ลดความเสี่ยงในการสูญเสียบ้าน ลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
 • ทุนประกันลดลงตามระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้
 • ผ่อนจ่ายแสนสบายเมื่อเบี้ยประกันสามารถรวมในวงเงินกู้
 • เบี้ยประกันชีวิตสำหรับแผนความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฏหมายกำหนด สูงสุด 100,000 บาทต่อปี สำหรับเบี้ยประกันชีวิตสัญญาขยายความคุ้มครองผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ *
     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
 • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB