ประกันภัย ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7
 •  

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 10 ปี โดยให้เงินจ่ายคืน 2.5% จากเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์สะสมที่ชำระมาทุกปี พร้อมเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัยและเงินปันผล(2) รวมทั้งมีความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุรวมกันสูงกว่า 1200%*(1) ของเบี้ยที่ชำระต่อปี

 

ปีที่ เบี้ยประกันส่วนสะสมทรัพย์ % เบี้ยประกันภัย
ส่วนสะสมทรัพยสะสม
ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ (บาท)
ต่อปี สะสม
1 100,000 100,000 2.5% 2,500
2 100,000 200,000 2.5% 5,000
3 100,000 300,000 2.5% 7,500
4 100,000 400,000 2.5% 10,000
5 100,000 500,000 2.5% 12,500
6 100,000 600,000 2.5% 15,000
7 100,000 700,000 2.5% 17,500
8   700,000 2.5% 17,500
9   700,000 2.5% 17,500
10   700,000 2.5% 17,500
รวมผลประโยชน์เงินจ่ายคืน 122,500

สรุปผลประโยชน์รวมที่จะได้รับ กรณีมีชีวิต และอยู่ครบสัญญา

สรุปผลประโยชน์ ผลประโยชน์ขั้นต่ำ ตัวอย่างเงินปันผล(2) จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 3 ตัวอย่าง
2.5% 4.5% 6%
1. ผลตอบแทนส่วนสะสมทรัพย์ ณ กรมธรรม์สิ้นปีที่ 1-10 122,500 122,500 122,500 122,500
2. เงินครบกำหนดสัญญา ณ กรมธรรม์สิ้นปีที่ 10 654,536 654,536 654,536 654,536
3. เงินปันผลจ่าย ณ สิ้นปีที่ 10 - 10,025 45,925 75,531
4. รวมผลประโยชน์กรณีมีชีวิต และอยู่ครบสัญญา 777,036 787,061 822,961 852,567
5. หักเบี้ยประกันภัยรวมในส่วนสะสมทรัพย์ 700,000 700,000 700,000 700,000
6. ผลประโยชน์สุทธิ (4-5) 77,036 87,061 122,961 152,567

หมายเหตุ :
อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

 • กรณีเสียชีวิตก่อนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันภัย หรือเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
  - กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุก่อนวันครบรอบปี
    กรมธรรม์ที่ 10 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
    อีก 100% ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
  - กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ ถ้าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิง
    ถาวรจากอุบัติเหตุก่อนวันครบกำหนดรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่อง
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้เอา
    ประกันภัย โดยความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะสิ้นสุดลงทันที และผู้เอาประกันไม่ต้องชำระเบี้ย
    ประกันภัยส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุอีกต่อไป

 

ยกเว้นเบี้ยประกันให้ด้วย!!

ตามเงื่อนไขความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยแบบดับบลิวพี (WP)
ฟรี เฉพาะภัยมาตรฐาน โดยเงื่อนไขพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท) ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะชำระเบี้ยประกันภัยของแบบทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 ในส่วนที่เหลือ และผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์เดิม

เงื่อนไข

(1) ความคุ้มครองชีวิต 1200% คำนวณจากค่าเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระต่อปีสำหรับกรณีเสียชีวิต
     จากอุบัติเหตุเท่านั้น (ไม่ได้คำนวณจากค่าเบี้ยประกันสะสมที่ลูกค้าชำระมาแล้ว)
(2) เงินปันผลขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
     บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ทั้งนี้บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งจำนวนเงินปันผลให้ลูกค้า
     ทราบล่วงหน้า
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์อันมีผลทำให้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง การคำนวนเบี้ย
     ประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์ที่ชำระมาแล้วจะถูกคำนวณใหม่ย้อนหลังไปยังวันเริ่มสัญญาซึ่งมีผลทำให้
     เงินจ่ายคืนตั้งแต่สิ้นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้นไป เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
หมายเหตุ :
 • เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้เอาประกันโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ ความคุ้มครองและเงื่อนไข ในกรมธรรม์ที่บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ออกให้
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย

อัตราเดียวทุกวัย : ทุนประกันภัย 1,000 บาท (ทุนประกันภัยขั้นต่ำ คือ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์)

 

อายุ ต่อทุน
ประกัน
อัตราเบี้ยประกัน
ส่วนสะสมทรัพย์ (สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีได้)
อัตราเบี้ยประกันส่วนความคุ้มครอง
เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุ
รวมอัตราเบี้ยประกันต่อปี
1 เดือน 1 วัน - 60ปี 1,000 152.78 3.40 156.18
100,000 15,278.00 340.00 15,618.00
หมายเหตุ :
ลูกค้าต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งอัตราเบี้ยประกันส่วนสะสมทรัพย์และอัตราเบี้ยประกันส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุ โดยเบี้ยประกันส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถนำไปคำนวณหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
 • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB