ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

ลักษณะแบบประกันภัย

 

ลักษณะแบบประกันภัย
ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
ระยะเวลาคุ้มครอง
15 ปี
ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันภัย
8 ปี
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทุนประกันภัย ดังนี้
      ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 3 / คุ้มครองชีวิต
100 %
      ปีกรมธรรม์ที่ 4 / คุ้มครองชีวิต
110 %
      ปีกรมธรรม์ที่ 5 / คุ้มครองชีวิต
135 %
      ปีกรมธรรม์ที่ 6 / คุ้มครองชีวิต

165 %

      ปีกรมธรรม์ที่ 7 / คุ้มครองชีวิต
190 %
      ปีกรมธรรม์ที่ 8 - 15 / คุ้มครองชีวิต
220 %

เงื่อนไข

 

เงื่อนไข
ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ทุกเพศต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
     อายุ 1 เดือน 1 วัน - 40 ปี 257 บาท
     อายุ 41 - 55 ปี 265 บาท
     อายุ 55 - 65 ปี 270 บาท

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
กรณีอยู่ครบสัญญา - รับเงินจ่ายคืน 5% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 3 - ปีที่ 14 รวม 12 ครั้ง (เป็นเงินทั้งสิ้น 60% ของทุนประกันภัย)
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินจ่ายคืนอีก 190% ของทุนประกันภัย
- รับประกันเงินจ่ายคืนตลอดกรมธรรม์สูงถึง 250% ของทุนประกัน
ฟรี ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยแบบดับบลิวพี (WP) กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 65 ปี บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของแบบทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 ในส่วนที่เหลือ และผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์เดิม
ผลประโยชน์อื่นๆ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกำหนดได้
           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
  • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB