ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี)

   

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัย : ลูกค้าสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี ในกรณีลูกค้านิติบุคคล ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ
 • อายุที่รับประกันภัย : 20-64 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี และสามารถต่อสัญญารายปีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ทุนประกันภัยสูงสุด : จำนวนทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 60% ของวงเงินเบิกเกินบัญชี ในกรณีมีผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ทุนประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 60% ของวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 300,000 บาท
 • การชำระเบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 1,500 บาท สามารถชำระครั้งเดียวเป็นเงินสด/เช็ค
  หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยนี้ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

กรณีที่ 1

 • หากสินเชื่อค้างชำระน้อยกว่าทุนประกันภัย บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด จะจ่ายสินเชื่อค้างชำระแก่ธนาคาร และจ่ายทุนประกันภัยที่เหลือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย

กรณีที่ 2

 • หากสินเชื่อค้างชำระมากกว่าทุนประกันภัย บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด จะจ่ายสินเชื่อค้างชำระแก่ธนาคารเท่ากับจำนวนทุนประกันภัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
 • ศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี โทร.0-2632-6000
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB