หมดห่วงกับทุกอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน!!...

- ทุกอุบัติเหตุรับความคุ้มครองชัวร์ 100 % ไม่ว่าจะ ขับขี่ รถจักรยานยนต์ ก็ยังได้รับความคุ้มครอง
- เพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ขณะอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ หรืออาคารสาธารณะ
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
- รับความคุ้มครองทันทีที่ซื้อ
- พิเศษรับความคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเนื่อง ด้วยบริการต่ออายุประกันภัยแบบอัตโนมัติ
- ไม่มีเคลมตลอดปีที่ผ่านมา รับส่วนลดในปีถัดไป 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก

  หมายเหตุ: ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ลักษณะแบบประกันภัย

ความคุ้มครอง TMB Accident Care 100% Happy Sure TMB Accident Care 100% Extra Sure

1. เสียชีวิต/ สูญเสียอวัยวะ/ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

   
- อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 500,000
- ภัยก่อการร้าย 300,000 500,000
- ถูกฆาตกรรม/ ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 300,000 500,000
- ขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 500,000
2. กรณีเสียชีวิต/ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยสารยานพาหนะสาธารณะหรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ 600,000 1,000,000
3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง 10,000 20,000
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุต่อปี
999 บาท 1,559 บาท
ไม่มีเคลมตลอดปี
รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป
10% 10%

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย หากมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2613-0123 โทรสาร 0-2652-2871 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด

ค่าเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง TMB Accident Care 100% Happy Sure TMB Accident Care 100% Extra Sure

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง
1 ปีกรมธรรม์
ทุนประกันภัยสูงสุด สามารถซื้อทุนประกันภัยรวมทุกผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ ที่ขายผ่านธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
ค่าเบี้ยประกันภัย 999 บาท (รวมภาษีและอากร) 1,559 บาท (รวมภาษีและอากร)
สิทธิพิเศษ ปีต่ออายุกรมธรรม์ ไม่มีเคลมตลอดปีที่ผ่านมา รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัย คงเหลือ 900 บาท ในปีต่ออายุ ไม่มีเคลมตลอดปีที่ผ่านมา รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัย คงเหลือ 1,403 บาท ในปีต่ออายุ

คำจำกัดความ:

  • ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะสาธารณะที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด เช่น รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต แต่ไม่รวมถึงรถมอเตอร์ไซร์รับจ้าง รถแท๊กซี่
  • อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เช่น ห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน หอสมุด เป็นต้น
      

สิทธิประโยชน์จากบัตร Accident Care Card

  • สิทธิในการใช้วงเงินของ Accident Care Card นั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัย และการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของบริษัท
  • สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับ มอบ Accident Care Card ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารักษาการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใน โรงพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่งโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย (ยกเว้นส่วนที่เกินจากวงเงินคุ้มครองจะต้องจ่ายเอง)

 

ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB