ทีเอ็มบี ประกันสุขภาพ คุ้มครองชัวร์ 100%

หมดห่วงกับค่าใช้จ่ายแบบไม่ทันตั้งตัว ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่จ่ายค่ารักษาตามจริง*

ความคุ้มครอง “TMB Health Care 100% Sure” วงเงินคุ้มครอง (บาท)
1. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
300,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อ โรคหรืออุบัติเหตุ
30,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล  
      ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน จ่ายตามจริง
      ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน จ่ายตามจริง

1.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์
(ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์)
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์สูงสุดต่อวัน จ่ายตามจริง
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันไปและกลับ
เฉพาะค่าเดินทางจากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
(สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี)
1,000
3. ผลประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(ครอบคลุมฆาตกรรมลอบทำร้ายและขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
300,000
4. รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีไม่มีเคลมในปีต่ออายุ 10%
อายุผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีและอากร (บาท)
เด็กเล็กก็ซื้อได้ ตั้งแต่ 6 เดือน - 6 ปี
11,300
7 – 14 ปี
5,700
15 – 39 ปี
4,300
40 – 59 ปี
6,300
60 – 65 ปี
10,800
66 – 70 ปี
15,200

เงื่อนไขการรับประกันภัย*

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 70 ปี
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมสูงสุดได้ไม่เกิน 2 กรมธรรม์ต่อท่านเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจากคปภ.

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • การบาดเจ็บ/โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

สิทธิพิเศษ

  • ผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี สามารถแบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกัน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

สิทธิประโยชน์

เพียงนำบัตร Healthcare Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับโรงพยาบาล ในเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถรับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ค่ารักษาพยาบาลต่อโรค หรืออุบัติเหตุ สูงสุด 30,000 บาท เมื่อท่านเข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยใน
    
บุตร (ผู้มีเงินได้)ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
1. สิทธิในการใช้วงเงินของบัตร Health Care Card นั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ และจะชี้ขาดโดยโรงพยาบาลหรือตามขั้นตอนของการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล
และบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ธนาคารให้บริการ และ
รับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยกรุณาติดต่อกับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2613-0123
โทรสาร 0-2652-2871

 

  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB