TMB Home Safe 100% Sure

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ชัวร์ 100%

 • ทั้งบ้าน และทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองทรัพย์สินจากโจรปล้นบ้าน
 • ทั้งตัวบ้านทรัพย์สินและผู้อาศัยก็ยังได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกมากมาย

มอบความคุ้มครองให้กับบ้านที่คุณรัก ด้วย ทีเอ็มบี ประกันบ้าน ชัวร์ 100%

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)
1.1 ความเสียหายต่ออาคาร (ไม่รวมฐานราก)
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร

1000,000

500,000
500,000

2. ความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินภายในอาคารจากภัยธรรมชาติ
(น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ)
100,000

3. โจรกรรม
คุ้มครองความเสียหายทรัพย์สินภายในอาคารจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ รวมถึงหน้าต่าง ประตู และกระจกติดตั้งถาวรที่เสียหายจากการโจรกรรม

100,000

4. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
จากการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือลัดวงจร และทำให้เกิดไฟไหม้

100,000

5.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย

100,000

6. การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและบุคคลในครอบครัว
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและบุคคลในครอบครัว(ตามทะเบียนบ้าน) ในหมวดอัคคีภัยรวมถึงภัยธรรมชาติ และหมวดโจรกรรม ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย

100,000
 • เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะอาคารใช้เพื่ออยู่อาศัยที่เป็นคอนกรีตล้วน หรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ซื้อได้ 1 กรรมธรรม์ต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย
 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับอาคารเท่ากับมูลค่าตามจริงของอาคาร หรือไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าอาคาร สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วม 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก และบ้านอยู่อาศัยจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมอยู่ก่อนการเอาประกันภัย
 • กรณีที่บ้านอยู่อาศัย (บริเวณบ้านและ/หรือตัวบ้าน) เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่แก้มลิง หรือทางน้ำผ่าน( Floodway) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย

 

หมายเหตุ:

 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย หากมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง โทร. 0-2613-0123 โทรสาร 0-2652-2871

 

สมัครวันนี้ที่ TMB ทุกสาขา หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1558

 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB