สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอ สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.60%
อัตราดอกเบี้ยสำหรับกู้ใหม่และรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น

 

อัตราดอกเบี้ย ทำประกันวงเงินสินเชื่อ
(MRTA)
ไม่ทำประกันวงเงิรสินเชื่อ
(Non-MRTA)
ปีที่ 1-3 คงที่ 4.40% ต่อปี คงที่ 4.65% ต่อปี
ปีที่ 4-5 คงที่ 5.75% ต่อปี คงที่ 5.75% ต่อปี
ปีที่ 6 ขึ้นไป MLR-1.25% ต่อปี MLR-1.25% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวนเท่านั้น โดยคำนวนจากอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย แบบทำประกันวงเงินสินเชื่อ (MRTA) วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี
 • กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก)
 • นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้านฯ /ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ
 • ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามเงินเดือนที่เพิ่ม (แบบอัตราขั้นบันได)
 • ใช้สิทธิ์ได้ทั้งกู้ใหม่ และรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น
 • ฟรี ค่าประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ และค่าดำเนินการสินเชื่อ
การผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ คำนวณจากอายุผู้กู้ที่น้อยที่สุด (กรณีผู้กู้ร่วมมีรายได้ และนำมาคำนวนในการขอ
  สินเชื่อ)
 • ในกรณีมีผู้กู้ร่วม หากยอดผ่อนชำระมากกว่ารายได้ของผู้กู้หลัก ธนาคารฯสามารถหักบัญชี (Direct Debit) เงินฝากของผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมเพื่อชำระสินเชื่อได้
 • ผ่อนชำระแบบอัตราขั้นบันได (TMB Step Installment) โดยเริ่มผ่อนน้อยในปีแรก และปีต่อไปผ่อน
  เพิ่มตามเงินเดือนที่เพิ่มทุกปีจนถึงปีที่ 6 จากนั้นค่างวดจะคงที่จนครบกำหนดอายุสัญญากู้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา, บุตร หรือ พี่น้อง
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ


รายละเอียดเอกสาร ผู้มีรายได้ประจำ ผู้มีรายได้จากกิจการ
1. เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้ารายละเอียดของผู้สมัคร)
สำเนาประจำตัวประชาชนคู่สมรส ถ้ามี ถ้ามี
สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส ถ้ามี ถ้ามี
สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี ถ้ามี
2. เอกสารรับรองรายได้้
หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน(อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันสมัคร) -
สลิประบุรายได้พิเศษอื่นๆ หรือโบนัส ถ้ามี -
สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง ล่าสุด 3 เดือน
(บัญชีส่วนตัว)
ย้อนหลัง ล่าสุด 6 เดือน
(บัญชีส่วนตัว/กิจการ)
สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน) -
สำเนาทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบประกอบวิชาชีพ -
3. เอกสารรับรองหลักประกัน
สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ทุกหน้า)
4. เอกสารอื่นๆ กรณีซื้อบ้าน/ห้องชุด
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
5. เอกสารอื่นๆ กรณีรีไฟแนนซ์ซื้อบ้าน
ใบเสร็จการชำระค่างวดบัญชีสินเชื่อย้อนหลัง 3 เดือน  
สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม/สำเนาสัญญาจำนองเดิม    
สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรืออื่นๆ    
6. เอกสารอื่นๆ กรณีอุปโภคบริโภค
สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรืออื่นๆ
7. แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นกรณีต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่ง) -
บันทึกหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบใบคำขอสินเชื่อสวัสดิการ -

หมายเหตุ : ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มในภายหลัง

เงื่อนไข

 • MLR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารฯ ณ วันที่ 1 พ.ย. 55 MLR = 7.375%
 • MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นการประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ ในกรณีที่ลูกค้าผู้เอาประกันสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะัจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อปลดหรือลดภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยจะจ่ายให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้รับประโยชน์ และหากมีเงินสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือ จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์อื่นตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้
 • การชำระค่าเบี้ยประกันวงเงินกู้ (MRTA) ชำระเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 • สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ (ตรวจสอบสาขาใกล้บ้าน คลิกที่นี่)
 • TMB Phone Banking โทร. 1558
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการของสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หรือบริษัทของท่าน
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB