สินเชื่อสวัสดิการเบี้ยหวัด/บำนาญ สำหรับข้าราชการทหาร
เติมเต็มความสุขให้ชีวิตหลังเกษียณด้วยสินเชื่อสวัสดิการเบี้ยหวัด/บำนาญ ของ ทีเอ็มบี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ไม่ว่าจะท่องเที่ยว พักผ่อน ตรวจเช็คสุขภาพ หรือจะเตรียมเงินขวัญถุงให้ลูกหลานในวันสำคัญต่างๆ มั่นใจได้ในข้อเสนอพิเศษ สำหรับข้าราชการทหารที่รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ผ่านบัญชีทีเอ็มบี เท่านั้น
 • - ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  - ไม่เกิน 11 เท่าของเงินเบี้ยหวัด / บำนาญรายเดือน
  - วงเงินอนุมัติสูงสุด 1, 000,000 บาท

 • - ระยะเวลาผ่อนชำระ 1- 3 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระกับผู้กู้
    แล้วต้องไม่เกิน 71 ปี
  - คุณสมบัติผู้กู้อายุต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เอกสารประกอบการขอกู้

 

เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้กู้ คู่สมรส
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ และ
สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกกับหน้าที่มีชื่อ
 
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  
หนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็ดตกทอด (ฉบับจริง) ที่ออกโดย
กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด
 
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่รับบำนาญผ่านย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด  
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้กู้เพื่อโอนเงินสินเชื่อบัญชี  
สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เงื่อนไข

 • กรณีทำประกันชีวิต
     - ระยะเวลาผ่อนชำระ 1 ปี ทุนประกันไม่ต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อ(สูงสุดไม่เกิน 200, 000 บาท)
     - ระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 1 ปี และไม่เกิน 3 ปี ทุนประกันไม่ต่ำกว่า 60%ของวงเงินสินเชื่อ
       ที่ขอ (สูงสุดไม่เกิน 200, 000 บาท)
 • ผู้ขอสินเชื่อ ต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารและทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชี หรือ หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนนำส่ง
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสูงสุด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

 • สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ (ตรวจสอบสาขาใกล้บ้าน คลิกที่นี่)
 • TMB Phone Banking โทร. 1558
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการของสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หรือบริษัทของท่าน
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราดอกเบี้ย
สมัครรับข่าวสารจาก TMB