สินเชื่อ TMB Ready Cash

 

 • นับจากวันอนุมัติสินเชื่อ หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดไม่เกิน 27% ต่อปี กรณีรอบบัญชีแรกน้อยกว่า 30 วัน จะขยายระยะเวลาให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษอีก 1 รอบบัญชี

 • หรือสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ประจำต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 • ชำระคืนขั้นตํ่าเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่น้อยกว่า
  1,000 บาท

 • สามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM กว่า 42,000 เครื่อง ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

สมัครง่าย…
เพียงคุณมีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน พร้อมประวัติการเงินดี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ด้วยวิธีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อจากบัตรกดเงินสด โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000 - 1,000,000 บาท

การผ่อนชำระคืนสินเชื่อ

ผ่อนชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่าย หรือ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชี
และคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้จริง

การแจ้งผลอนุมัติ และการรับเงินสินเชื่อ

 • กรณีที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะจัดส่งบัตรกดเงินสดให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากนั้นภายใน 7 วันทำการ ท่านจะได้รับรหัส (PIN) เพื่อใช้คู่กับบัตรกดเงินสด
 • เมื่อท่านได้รับบัตรฯ และรหัสแล้ว กรุณาติดต่อ TMB Contact Center โทร. 1558 เพื่อทำการเปิดบัตร หลังจากนั้น ท่านสามารถเบิกถอนวงเงินในรูปแบบการกดเงินสดจากบัตร ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ตลอด 24 ชม. ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
 • รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
  - พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท)
  พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล) ระยะเวลาการออกหนังสืออายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท)
  พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล) ระยะเวลาการออกหนังสืออายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์, วิศวกร ฯลฯ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า มรณะบัตร ของคู่สมรส แล้วแต่กรณี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามใบสมัคร
  และประกาศของธนาคารฯ

วิธีการและช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม
ชำระผ่านช่องทางของ ทีเอ็มบี
   - ชำระด้วยเงินสด/เช็ค ที่สาขาของธนาคาร
   - ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องฝาก
     เงินสดอัตโนมัติของธนาคารฯ
   - ชำระผ่านบริการ TMB Internet Banking
     (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
   - ชำระผ่านบริการ M-Banking
     (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
   - ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1558
     (สมัครใช้บริการได้ที่สาขา TMB ที่ท่านมีบัญชี
     เงินฝาก)
   - ชำระด้วยการหักจากบัญชีเงินฝากที่เปิด
     ไว้กับธนาคาร
ฟรี
ชำระผ่านตัวแทนรับชำระของธนาคารฯ

   - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด
     30,000 บาท/รายการ)
   - เทสโก้ โลตัส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 49,000
     บาท/รายการ)
   - ศูนย์บริการลูกค้า TOT (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด
     30,000 บาท/รายการ)
ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บ ณ จุดบริการรับชำระ
กทม.และปริมณฑล 15 บาท/รายการ
ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ

 

  เงื่อนไข
  การสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
  เงื่อนไข ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราดอกเบี้ย
 • MLR
  7.25 %
 • MOR
  7.775 %
 • MRR
  8.025 %
 • CPR
  18.00 %
Why TMB Internet Banking
สมัครรับข่าวสารจาก TMB