สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

 

 • ดอกเบี้ยถูกเพียง 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี

 • แถมผ่อนได้นานถึง 5 ปี

 • ไม่จำกัดบัญชีที่รับโอน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้ในการชำระหนี้บัตรเครติดหรือสินเชื่อบุคคล ทั้งประเภทเงินกู้ (Term Loan) และ บัตรกดเงินสด (Revolving Credit) ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000 - 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระตามใจคุณ

เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 36 - 60 เดือน ( 3-5 ปี) โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน

การแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อ

 • ธนาคารจะจัดส่งจดหมายยืนยันการอนุมัติ/วงเงินสินเชื่อ พร้อมทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปัจจุบันต้องไม่สินเชื่อสวัสดิการ ทีเอ็มบี TMB BenefitPlus กับทางธนาคาร
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 57 ปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
  - พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ: ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับเท่านั้น) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
  หมายเหตุ กรณีสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แบบคาร์บอนในตัว หรือกรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
  ต้องเพิ่มเอกสารสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้า้แรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้า้บัญชี
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท)
  พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล) ระยะเวลาการออกหนังสืออายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์, วิศวกร ฯลฯ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า มรณะบัตร ของคู่สมรส แล้วแต่กรณี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามใบสมัคร
  และประกาศของธนาคารฯ

วิธีการและช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม
ชำระผ่านช่องทางของ ทีเอ็มบี
   - ชำระด้วยเงินสด/เช็ค ที่สาขาของธนาคาร
   - ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องฝาก
     เงินสดอัตโนมัติของธนาคารฯ
   - ชำระผ่านบริการ TMB Internet Banking
     (www.tmbdirect.com)
   - ชำระผ่านบริการ M-Banking
     (www.tmbdirect.com)
   - ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1558
   - ชำระด้วยการหักจากบัญชีเงินฝากที่เปิด
     ไว้กับธนาคาร
ฟรี
ชำระผ่านตัวแทนรับชำระของธนาคารฯ

   - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด
     30,000 บาท/รายการ)
   - เทสโก้ โลตัส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 49,000
     บาท/รายการ)
   - ศูนย์บริการลูกค้า TOT (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด
     30,000 บาท/รายการ)
ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บ ณ จุดบริการรับชำระ
กทม.และปริมณฑล 15 บาท/รายการ
ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ

 

  เงื่อนไข
  การสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
  เงื่อนไข ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราดอกเบี้ย
สมัครรับข่าวสารจาก TMB