กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)

- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนและหุ้น
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
- ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

 

เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนและหุ้น เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้น เป็นต้น โดยสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะนั้น โดยปรับสัดส่วนการลงทุนตามเกณฑ์กลต.และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและต้องการผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว

กองทุนแนะนำ

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAMTH)

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และสิทธิผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB สำหรับซื้อกองทุนรวม
  • ที่ตั้งสาขา
สมัครรับข่าวสารจาก TMB