กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)

- ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง
- ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

 

เป็นกองทุนที่นำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการปรับราคาขึ้น-ลงของหุ้นที่ลงทุน โดยกองทุนอาจเลือกนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Fund) หรือ หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ (Income Fund)
กองทุนประเภทนี้ยังมีนโยบายแบบจ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผลให้คุณเลือก

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงและต้องการผลตอบแทนที่สูง

กองทุนแนะนำ

บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAMTH)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์

กองทุนเปิด JUMBO 25

   -

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และสิทธิผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB สำหรับซื้อกองทุนรวม
  • ที่ตั้งสาขา
สมัครรับข่าวสารจาก TMB