กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
- มีสภาพคล่องสูง ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ
- ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

 

เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี เป็นต้น สามารถแบ่งตามอายุตราสารที่จะลงทุนได้เป็น
2 แบบ คือ

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น:

เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุตราสารไม่เกิน 1 ปี ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำและต้องการลงทุนในระยะสั้น

กองทุนแนะนำ

บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM)

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว:

เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยรับ และจากราคาตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำและต้องการลงทุนระยะปานกลาง-ยาวได้

กองทุนแนะนำ

บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAMTH)

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

  • ที่ตั้งสาขา
สมัครรับข่าวสารจาก TMB