กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

- ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง
- ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

 

เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่หลากหลาย ให้คุณเลือก เช่น ตราสารหนี้ หุ้น น้ำมัน และทองคำ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก การลงทุนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศและยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการ ลงทุนของคุณ กองทุน ประเภทนี้มักมีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากเนื่องจากเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่อาจจะได้รับความ เสี่ยงทั้งจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้บางกองทุนก็ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลงไปได้

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและต้องการหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ

กองทุนแนะนำ

ประเภทของสินทรัพย์ บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAMTH)
1. ตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund กองทุนเปิด ไทย โกลบอลอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ปันผล
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้เอเชีย

2. หุ้นต่างประเทศ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index กองทุนเปิด ไทย เกรทเทอร์ ไชน่า
3. ทองคำ กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์    -
4. น้ำมัน กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์
ฟันด์
   -

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และสิทธิผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB สำหรับซื้อกองทุนรวม
  • ที่ตั้งสาขา
สมัครรับข่าวสารจาก TMB