กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)

จุดเด่นของกองทุน

1. ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมิน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
2. เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและเงินปันผล (ขึ้นอยู่กับนโยบายกองทุน)
3. ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
4. ถือหน่วยลงทุนเพียง 5 ปีปฎิทิน

 

เป็นกองทุนรวมที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้และเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 หรือ หุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น และบางกองทุน LTF อาจจะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็นลักษณะกองทุนผสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว และบางกองทุน LTF ยังอาจจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนวัยทำงานที่ต้องการลดหย่อนภาษีและต้องการลงทุนในตลาดหุ้น

กองทุนแนะนำ

บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAMTH)

กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดจัมโบ้พลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และสิทธิผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB สำหรับซื้อกองทุนรวม
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB