กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market)

- ลงทุนในตราสารหนี้ที่มั่นคง มีความเสี่ยงต่ำ
- มีสภาพคล่องสูง ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์
- ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

 

เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ
และตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน เป็นต้น ที่มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี และกองทุนมีอายุ
เฉลี่ยไม่เกิน 3 เดือน กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อ-ขาย
ได้ทุกวันและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าฝากเงินออมทรัพย์

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการลงทุนในระยะสั้นพร้อมสภาพคล่องสูง เช่น พักเงินลงทุนเพื่อรอลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ต่อไป

กองทุนแนะนำ

บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM)

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAMTH)

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

กองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และสิทธิผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB สำหรับซื้อกองทุนรวม
  • ที่ตั้งสาขา
สมัครรับข่าวสารจาก TMB