กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

จุดเด่นของกองทุน

1. ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. และประกันแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
2. มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย ทั้งในตราสารหนี้ หุ้น แบบผสมและสินค้าโภคภัณฑ์
3. สร้างวินัยในการออมอย่างเคร่งครัดเพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นคง

 

เป็นกองทุนที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้และมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมเงิน สำหรับใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ โดยมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวม ทั่วไป ตั้งแต่กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ไปจนถึงกองทุน ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ลงทุนในหุ้น หรือ ลงทุนในทองคำ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และซื้อกองทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปีหรือ 5,000 บาท โดยบางปี สามารถเว้นการลงทุนได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี

เหมาะสำหรับ :

ผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีและเริ่มออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ เช่น กบข. รวมถึงผู้ที่มีสวัสดิการแล้ว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วอยากที่จะออมเงินเพิ่มมากขึ้น

กองทุนแนะนำ

บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
(UOBAMTH)

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond
เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดจัมโบ้ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนฯ ได้ที่ TMB ทุกสาขา ทั่วประเทศ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และสิทธิผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB สำหรับซื้อกองทุนรวม
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB