บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ

บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ
บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ประเภท 9 เดือน

เป็นบัญชีเพื่อออมสำหรับลูกค้า TMB Wealth Banking

 

 • Money

  ให้ดอกเบี้ยสูงพิเศษ

  เปิดบัญชีและฝากเพิ่มขั้นต่ำ 500,000 บาท

 • Withdraw

  ฝากสั้น 9 เดือน

  สำหรับลูกค้า TMB Wealth Banking ที่ต้องการออมเงินระยะสั้นที่ให้ดอกสูง

รายละเอียดบัญชี 

 • เปิดบัญชีและฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 500,000 บาทต่อรายการ โดยฝากเพิ่มและถอนได้ทุกสาขา
 • การถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
 • เมื่อฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
 • หากลูกค้าไม่ใช่ลูกค้า TMB Wealth Banking ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 6 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร

การจ่ายดอกบี้ย 

 • บัญชีประเภท 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • กรณีถอนก่อน 3 เดือน หรือกรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีถอนภายหลัง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีหรือวันที่ฝากเพิ่ม พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์กรมสรรมพากร
 • ดอกเบี้ยที่จ่าย จะนำเข้าบัญชีฝากไม่ประจำหรือบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่แจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • บัตรประชาชน