คุ้มครองอุ่นใจ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 10,000 บาท
เมื่อชำระเบี้ยประกัน และทำรายการแบ่งจ่าย So GooOD นานสูงสุด 10 เดือน

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป 3 เดือน 6 หรือ 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
1,000 บาท ขึ้นไป แบ่งจ่ายฟรี
ไม่มีดอกเบี้ย
-
20,000 – 69,999 บาท 300 บาท
70,000 – 149,999 บาท 1,000 บาท
150,000 – 499,999 บาท 2,500 บาท
500,000 บาท ขึ้นไป 10,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์ /บัญชีบัตรหลัก /เดือน
ไม่นับรวม ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์, ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์, ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) และ กองทุนรวมทุกประเภท


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ (ข้อความละ 3 บาท)ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBIS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติ และใช้จ่ายในหมวดประกัน MCC Code 05960 และ 06300 และทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD นาน 6 หรือ 10 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านช่องทาง TMB TOUCH / TMB Internet Banking และ TMB Contact Center โทร 1558
 • ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์), ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมรายการกับโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน 1% ประกันชีวิตทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์ ยอดขั้นต่ำที่สามารถแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป
 • โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD สำหรับ 6 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน, สำหรับ 10เดือน ธาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน
 • ยอดแบ่งชำระ TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature, TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart
 • การทำรายการ TMB So GooOD จะต้องทำรายการในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย โดยทำรายการผ่าน TMB Touch และ TMB Internet Banking ได้หลังจากการใช้จ่ายผ่านบัตรถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น. หรือ ทำรายการผ่านTMB Contact Center ได้หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชีเวลา 20.00 น.
 • หากมีการขอยกเลิก TMB So GooOD ก่อนครบกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการก่อนกำหนด โดยคำนวนจากอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการก่อนกำหนด ในอัตรา 0.79% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 6 เดือน) และ 0.69% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 10 เดือน) คูณด้วยจำนวนเงินต้นและคูณด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่คงเหลือ
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์ /บัญชีบัตรหลัก /เดือน
 • ธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจาการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายละเอียดประกัน,ประเภทประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น