คุ้มครองอุ่นใจ รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3,000 บาท

คุ้มครองอุ่นใจ รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3,000 บาท

เมื่อชำระเบี้ยประกัน และทำรายการแบ่งจ่าย So GooOD นานสูงสุด 10 เดือน

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
เมื่อทำรายการ So GooOD นาน 3 เดือน
รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
เมื่อทำรายการ So GooOD นาน 6 หรือ 10 เดือน
20,000 – 69,999 บาท 80 บาท 200 บาท
70,000 – 149,999 บาท 350 บาท 1,200 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท 3,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน

ไม่นับรวม ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) และ กองทุนรวมทุกประเภท

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการ
พิมพ์ TMBIS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตทีเอ็มบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(ข้อความละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติ และใช้จ่ายในหมวดประกัน MCC Code 05960 และ 06300 และทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD นาน 3, 6 หรือ 10 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านช่องทาง TOUCH / Internet Banking หรือ Contact Center โทร. 1558 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมรายการกับโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน 1% ประกันชีวิตทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์
 • จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถแบ่งจ่าย So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD สำหรับ 6 หรือ 10 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน
 • ยอดแบ่งชำระ So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต ABSOLUTE Visa Signature / So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต So Smart
 • การทำรายการ So GooOD จะต้องทำรายการในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย โดยทำรายการผ่าน TOUCH และ Internet Banking ได้หลังจากการใช้จ่ายผ่านบัตรถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น. หรือ ทำรายการผ่าน Contact Center ได้หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชีเวลา 20.00 น.
 • หากมีการขอยกเลิก So GooOD ก่อนครบกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการก่อนกำหนด โดยคำนวนจากอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการก่อนกำหนด ในอัตรา 0.69% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 6 หรือ 10 เดือน) คูณด้วยจำนวนเงินต้นและคูณด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่คงเหลือ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ไม่รวมยอดจากการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • รายละเอียดประกัน ประเภทประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น