ลูกค้าสมาชิก TMB Wealth Banking

ลูกค้าสมาชิก TMB Wealth Banking ได้รับสิทธิโอนเงินต่างประเทศด้วยค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ

ประเภทผู้รับภาระค่าธรรมเนียมโอน รายละเอียด ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าที่
แสดงบัตร
349 Priviledge
ลูกค้าสมาชิก
TMB Wealth Banking
(ราคารเดิม)
ลูกค้าสมาชิก
TMB Wealth
Banking
(ราคาใหม่)

Charge BEN
ผู้โอนรับภาระเฉพาะค่าธรรมเนียมของ TMB

ค่าธรรมเนียมการโอน 450 349 300 300
รวม 450 349 300 300
Charge OUR
ผู้โอนชำระทั้งค่าธรรมเนียมโอนต่างประเทศของTMB และค่าธรรมเนียมของธนาคารในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการโอน 450 349 300 300
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 750 750 750 550
รวม 1,200 1,099 1,050 850

 

ลูกค้าสมาชิก TMB Wealth Banking ได้รับสิทธิพิเศษในการลดค่าธรรมเนียมโอนเงินขาออก ตามเงื่อนไขดังนี้    

 • ค่าธรรมเนียมส่วนของ TMB ลูกค้าชำระ 300 บาท (คงเดิม)        
 • ลดค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศเหลือเพียง 550 บาท โดยมีเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อดังนี้คือ             
  • วัตถุประสงค์การโอน เพื่อค่าสินค้าและบริการ เช่น การศึกษา, ค่าใช้จ่าย allowance  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • เฉพาะ 7 สกุลเงิน คือ USD, GBP, EUR, SGD, AUD, NZD และ CAD             
  • ผู้รับเงินปลายทางทั้ง 7 สกุลนี้ต้องอยู่ในประเทศที่ตรงตามสกุลเงินที่โอน  สำหรับสกุลเงิน EUR  สามารถโอนให้ปลายทางผู้รับที่อยู่ในประเทศดังนี้ คือ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย  ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และ สวีเดน  

                

ขอสงวนสิทธิ์ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินขาออกข้างต้น สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์การโอน เพื่อการลงทุน การซื้อที่อยู่อาศัย และการให้กู้ยืมเงิน               
 • ไม่ใช่ 7 สกุลเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ผู้รับเงินปลายทางไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น   

                

ลูกค้าที่แสดงบัตร Privilege Card เงื่อนไขดังนี้        

 • ลูกค้าต้องแสดง Privilege Card  ในการโอนเงินต่างประเทศด้วยทุกครั้ง และบัตรไม่หมดอายุ             
 • ได้รับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมในส่วนของ TMB เหลือเพียง 349 บาทต่อรายการ จาก 450 บาท  

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-676-8088

 

กลับหน้าโปรโมชั่น