สมัครบัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

รับเครดิตเงินคืน 50% ของดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

เมื่อมียอดกดเงินสดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ภายใน 3 รอบบัญชีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ สำหรับยอดค้างชำระที่ไม่เกิน 50,000 บาท หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3,400 บาท

พิเศษกว่า! เพียงสมัครผ่าน TMB TOUCH รับกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว

เมื่อมียอดกดเงินสดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และ จะต้องมียอดเงินต้นคงค้างในบัญชีบัตร อย่างน้อย 1 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563 และมีการทำรายการเบิกถอนเงินสด จากบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash
  • สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash โดย ณ วันที่ธนาคารทำการสรุปยอดบัญชีของสมาชิกแต่ละรอบบัญชี สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืน 50% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากยอดเบิกถอนเงินสดในแต่ละรอบบัญชีเป็นจำนวน 3 รอบบัญชีนับจากรอบบัญชีที่บัตรได้รับการอนุมัติ สำหรับยอดค้างชำระที่ไม่เกิน 50,000 บาท หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3,400 บาท ส่วนยอดค้างชำระตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติ และหลังจากสิ้นสุด 3 รอบบัญชี ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระตามอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • ในระหว่างระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน สมาชิกจะต้องชําระหนี้เงินต้นที่เบิกถอนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากธนาคารตามกำหนด โดยธนาคารจะคำนวณจำนวนเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกและจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash ของสมาชิก ภายใน 90 วันหลังครบ 3 รอบบัญชีแรก โดยจะแสดงจำนวนเครดิตเงินคืนให้สมาชิกทราบในใบแจ้งหนี้

ตัวอย่างรอบบัญชีการได้รับเครดิตเงินคืน

  รอบบัญชีที่ 1 รอบบัญชีที่ 2 รอบบัญชีที่ 3 รอบบัญชีที่ได้รับ
เครดิตเงินคืน
กรณีลูกค้าใหม่ 4-มี.ค. 63 4-เม.ย. 63 4-พ.ค. 63 4-ส.ค. 63
กรณีลูกค้าเก่า 22-ก.พ. 63 22-มี.ค. 63 22-เม.ย. 63 22-ก.ค. 63
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash ผ่านช่องทาง TMB Touch และได้รับการอนุมัติและมียอดกดเงินสดผ่านบัตรตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และ จะต้องมียอดเงินต้นคงค้างในบัญชีบัตร อย่างน้อย 1 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด จะได้รับเพิ่มกระเป๋า โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่จัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเลือกสีของกระเป๋า
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash ใบแรก ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 63 – 30 มิ.ย. 63 และ ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 63 – 7 ก.ค. 63 และไม่เคยมีบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash มาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่า และคุณภาพที่เท่าเทียมกันกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลของธนาคารเป็นสําคัญ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ก.พ. 63 – 30 มิ.ย. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น