ช้อปประกันที่ ทีเอ็มบี มาที่เดียวได้ครบทุกความต้องการ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน วางแผนเกษียณ หรือลดหย่อนภาษี


BA Q3

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ Life Protection 99/9, TMB Smart Life 15/8, TMB Smart Life 10/7, TMB Kids Saving Plan (15/8), TMB Better Life 99/8 Plus, TMB For Life (85/60, 85/5), WL 99/5, TMB Health Care, TMB Secure Life, TMB Motor Insurance, TMB Home Safe 100% Sure (ยกเว้น TMB No Check Up 15/7, TMB Accident Care, TMB Wealthy Link (Unit Linked) และ TMB Life Care) ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันได้

  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคาร ภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
  • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed ของผู้เอาประกันชีวิตที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB No Fixed เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเป็นของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 31 ม.ค. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น