ยิ้มรับปีฉลู มุ่งสู่ชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้น


เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

  1. สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ เดอะ เทรเชอร์, แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, อัลติเมท แคร์, เฟล็กซี่ แคร์ และ มัลติ ไลฟ์ โพรเทค และชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free-look) และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเงินคืนหรือวันที่จัดส่งของสมนาคุณ
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เดอะ เทรเชอร์ สิทธิ์ในการรับเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อรับเงินคืนหรือของสมนาคุณในมูลค่าที่สูงกว่าได้
  3. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเพื่อความคุ้มครอง ได้แก่ แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, อัลติเมท แคร์, เฟล็กซี่ แคร์ และ มัลติ ไลฟ์ โพรเทค สิทธิ์ในการรับเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยของทุกกรมธรรม์ภายใต้ชื่อผู้เอาประกันภัยชื่อเดียวกัน เพื่อรับเงินคืนและ/หรือของสมนาคุณในมูลค่าสูงสุด
  4. สำหรับการรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีโนฟิกซ์ บัญชีออลล์ ฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ของทีเอ็มบี หรือธนชาต ของผู้เอาประกันภัย ที่มีสถานะปกติเท่านั้น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่มีบัญชีทีเอ็มบีหรือธนชาตให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีทีเอ็มบี หรือธนชาต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  5. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ สร้อยคอพร้อมจี้กังหันนำโชค มูลค่า 1,500 บาท และแผ่นภาพ มังกรทอง ทองคำ 99.99% มูลค่า 7,500 บาท ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free-look)
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินคืน/ของสมนาคุณ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  7. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
  8. กรณีสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงินตามโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกัน ลูกค้าที่ซื้อที่สาขาทีเอ็มบีสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1558 และลูกค้าที่ซื้อที่สาขาธนชาต สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1770 ภายในระยะเวลา 180 วันหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
  9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  10. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

กลับหน้าโปรโมชั่น