อิ่มคุ้มแบบไม่อั้น รับเครดิตเงินคืน 10%

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท หรือสูงสุด 4 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)
บัตรเครดิต ทีเอ็มบี
พิมพ์ TMBBF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย
พิมพ์ TBBF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


พิเศษ !! รับเพิ่มบัตรกำนัล และกระเป๋าพรีเมี่ยม มูลค่ารวม 41,910 บาท
สำหรับ Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ลำดับที่ 1 รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท
ลำดับที่ 2 – 5 รับกระเป๋าเดินทาง BSC 20” มูลค่า 5,990 บาท
ลำดับที่ 6 – 10 รับกระเป๋า bossini Overnight Bag มูลค่า 2,590 บาท


เงื่อนไข :

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเครดิต ธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ ร้านอาหาร Daidomon, Fufu Taiwanese Shabu, Hot Pot Buffet, Kagonoya, King Kong, Kouen Sushi Bar, Momo-Paradise, Momo-Paradise Gold, Mong Kok, Seoul Grill, Shibuya Shabu, Sukishi Buffet, Sukishi Korean Charcoal Grill, Tadaima, Tenjo ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ
 • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ สำหรับบัตรเครดิต TMB และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


เงื่อนไข Top Spender

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดผ่านบัตร ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการมอบรางวัล หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ มียอดใช้จ่ายเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมได้สูงสุดก่อน และกรณีผู้ถือบัตรฯ สละสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก้ผู้ถือบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 10 อันดับแรก
 • ลำดับที่ 1 รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท
 • ลำดับที่ 2 – 5 รับกระเป๋าเดินทาง BSC 20” มูลค่า 5,990 บาท
 • ลำดับที่ 6 – 10 รับกระเป๋า bossini Overnight Bag มูลค่า 2,590 บาท
 • กรณีที่มีมากกว่า 1 บัตร จะคำนวนเฉพาะบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเพียงบัตรเดียว
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 บัตร / ท่าน / รางวัล ตลอดรายการ
 • มูลค่าของของรางวัลดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ชำระ และนำมูลค่าของรางวัลไปรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
 • ธนาคารจะติดต่อผู้รับรางวัลโดยตรง และประกาศผลทาง tmbbank.com และธนาคารฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ใบแจ้งหนี้ ภายใน 20 วันหลังจากประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัล
 • ธนาคารฯ จะทำการโทรศัพท์แจ้งสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และ Thanachart Contact Center โทร.1770 กด 0 กด 2
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น