รับฟรี ประกันอุบัติเหตุสำหรับบุตร นาน 6 เดือน

รับฟรี ประกันอุบัติเหตุสำหรับบุตร นาน 6 เดือน
เพียงมีบัญชีเพื่อใช้ ออลล์ฟรี คู่กับ บัญชีเพื่อออม โนฟิกซ์ และเข้าใช้งานแอป ทัช
วันนี้ – 31 ธ.ค. 64


1) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ออลล์ฟรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย
 • เปิดบัญชี ออลล์ ฟรี คู่กับ บัญชี โนฟิกซ์ และเข้าใช้งานแอป ทัช (TOUCH) ครบ 3 บริการ ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564
 • ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชี ไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี และมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่านั้น

การลงทะเบียนรับสิทธิ์

 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับ SMS พร้อมลิงก์ลงทะเบียนจากธนาคาร ภายใน 1 วัน หลังจากที่สมัครบริการครบตามเงื่อนไข
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร ผ่านลิงก์ลงทะเบียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลการรับประกันภัย เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล์ และที่อยู่ติดต่อ ให้ครบถ้วน

 

2) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2562

ที่มีบัญชี ออลล์ฟรี และโนฟิกซ์ และเป็นผู้ใช้แอป ทัช ครบ 3 ผลิตภัณฑ์

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย
 • ลูกค้าที่มีครบ 3 ผลิตภัณฑ์ และมีการใช้งาน ดังนี้
  - มีบัญชี ออลล์ฟรี ที่มีรายการทำธุรกรรมผ่านบัญชี ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  - มีบัญชี โนฟิกซ์ ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  - เป็นผู้ใช้แอป ทัช และมีรายการทำธุรกรรมผ่านแอป ทัช เดือนละ 1 ครั้งขึ้นไป

การลงทะเบียนรับสิทธิ์

ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ สามารถกดรับสิทธิ์ และ ลงทะเบียนได้ผ่าน banner ในเมนู WOW ในแอป TOUCH โดยจะต้องกรอกข้อมูลการรับประกันภัย เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล และที่อยุ่ติดต่อ ให้ครบถ้วน


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุตรของลูกค้าธนาคารที่ได้รับสิทธิ์ มีอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เริ่มต้นคุ้มครอง นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 6 เดือน เวลา 16.30 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 • ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการรับประกันภัยทางอีเมลที่ระบุ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากลงทะเบียน และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งบัตรประกันอุบัติเหตุ (Care Card) ตามที่อยู่ที่ระบุ ภายใน 10 วันนับจากลงทะเบียน
 • ลูกค้าสามารถแสดงบัตร Care Card เพื่อรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลในเครือ ไทยประกันภัย ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล คลิก
 • กรณีรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือข่ายของ ไทยประกันภัย สามารถสำรองจ่าย และมาเคลมประกันได้กับ ไทยประกันภัย ภายหลัง
 • วงเงินความคุ้มครอง 30,000 บาท/กรมธรรม์ ในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2)
 • วงเงินความคุ้มครอง 3,000 บาท/ครั้ง สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับบุตรของลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร และสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการพิจารณารับประกัน หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ TMB Contact Center 1558
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

การเรียกร้องสินไหม
กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทน ต้องดำเนินการภายใน 180 วันนับจากวันที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยติดต่อหน่วยงานบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทั่วไป เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-0100 หรือ Call Center : 0-2613-0123 โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ/ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุจนกระทั่งเสียชีวิต/สำเนาใบมรณะบัตร/ สำเนารับรองการเสียชีวิต/สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน และของผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน และของผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมาย
 • หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สูติบัตร ฯลฯ

กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

 • แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ผู้ทำการรักษาได้รับรองว่าผู้เอาประกันเป็นบุคคลผู้ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
 • รูปถ่ายการบาดเจ็บ ณ ปัจจุบัน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน และของผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน และของผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมาย
 • หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สูติบัตร ฯลฯ

กรณีค่ารักษาพยาบาล สาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือไทยประกันภัยกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศสามารถใช้บัตร Care Card พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่าย และนำส่งเอกสาร ดังนี้

 • แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม
 • ใบเสร็จรับงิน และใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สูติบัตร ฯลฯ
ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 31 ธ.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น