สมัครบัตรเครดิต โซ ฟาสต์

รับคะแนนพิเศษ Rewards Plus เพิ่ม 10,000 คะแนนจากคะแนนปกติ เมื่อสมัครบัตรเครดิต TMB So fast โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 15,000 บาทขึ้นไป และมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TOUCH ภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ


เงื่อนไขการร่วมรายการ

  • เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast ประเภทบัตรหลักซึ่งยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรใหม่ได้รับการอนุมัติ
  • ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 – 31 พ.ค. 64 เท่านั้น
  • รับคะแนนพิเศษ Rewards Plus เพิ่ม 10,000 คะแนน
  • ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต TMB So Fast ครบ 15,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งมีการมีการใช้งานแอปพลิเคชัน TOUCH ภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ และคงสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนพิเศษ Reward Plus ให้กับลูกค้า
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี การนับคะแนนพิเศษไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ Cash Chill Chill รายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือ TMB Pay Plan ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked) ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  • ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษ Rewards Plus เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรเครดิตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้สมัครบัตรเครดิต 1 บัตร มีสิทธิได้รับคะแนนพิเศษ 10,000 คะแนนตลอดโครงการ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้สมัครบัตรเครดิตไม่สามารถใช้คะแนน Rewards Plus เพื่อแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น