บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (TMB Direct Debit)

ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการแก่บริษัทต่างๆ โดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีกับธนาคาร ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ 

 • ค่าบัตรเครดิต
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • ค่าประกัน
 • ชำระค่าสาธารณูปโภค


โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนเข้าแถวที่เคาน์เตอร์เพื่อรอชำระค่าบริการ หรือลืมไปชำระ ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เพียงแค่มีบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันกับธนาคารฯ ก็สามารถขอใช้บริการกับธนาคารได้ทันที

ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยสามารถสมัครและทำการยื่นแบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากได้ที่บริษัทผู้รับเงินและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ นอกเหนือจากนั้น สามารถสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึ่งได้แก่ ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศอีกด้วย

ขั้นตอนการสมัครผ่านสาขาของธนาคาร 

 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร
 • ยื่นแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ (Direct Debit)” 
 • และเอกสารประกอบการสมัคร เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน 
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี) กรณีบัญชีกระแสรายวันให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ยื่นเอกสารการสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชี และผลการสมัครใช้บริการลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่บริษัทรับชำระเงิน


ขั้นตอนการสมัครผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

 • สอดบัตร ATM หรือบัตรเดบิต และกดรหัสบัตรของท่าน
 • เลือก "อื่น"
 • เลือก "บริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 • รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข กด "ตกลง"
 • เลือกบัญชี "ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน"
 • ใส่รหัสบริษัท 4 หลัก
 • ใส่รหัสลูกค้า (หมายเลขอ้างอิง 1)
 • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 (ถ้ามี)
 • กด "ยืนยัน" เสร็จสิ้นการสมัครและรอรับใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน

 

 

กลับหน้าโปรโมชั่น