ฟรี ประกันการเดินทางต่างประเทศ

เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุก็เคลมได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ดูแลค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ถึง 1 ล้านบาท นานสูงสุด 10 วัน
11 มี.ค. – 31 ธ.ค. 62

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลงทะเบียนที่ลิ้งค์นี้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเดินทาง ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
  คลิกลิ้งค์ เพื่อลงทะเบียน : https://www.cigna.co.th/TMBAllFree
 2. กรมธรรม์จะถูกส่งเข้า อีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้
 3. สามารถ รับฟรีประกันเดินทาง ต่อเนื่อง ในครั้งถัดไป ได้ทุกเดือน
  เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศ ผ่านบัตรเดบิตทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่แจ้งใช้สิทธิ์ อย่างน้อย 10,000 บาท
  คุณจะได้รับสิทธิ์ ฟรี ประกันเดินทาง อีกในครั้งถัดไป (จำกัดเดือนละ 1 สิทธิ์)
 4. สอบถามรายละเอียดประกัน เพิ่มเติมได้ที่ โทร.1758 หรือ Inbox Facebook Cigna Thailand
  วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด
  ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1758 หรือ Inbox Facebook Cigna Thailand
       วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มีบัญชี TMB All Free พร้อมบัตรเดบิต อายุระหว่าง 18-80 ปี
 • เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับฟรี ประกันการเดินทาง ในครั้งถัดไป ลูกค้าที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทางโดยกำหนดจากวันที่ผู้ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้คิดเป็นเงินไทย อย่างน้อย 10,000 บาท ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายได้ผ่านรายการทำธุรกรรมของบัญชี
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่ไม่ได้ใช้จ่ายด้วยบัตร เดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี ที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ ในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายใน ระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยวันที่มีการใช้สิทธิ์และวันเดินทางจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยยังมีผลใช้บังคับ
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้ รายละเอียดเพิ่มเติม :
       www.cigna.co.th/travel-exclusion-country
       https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทางโดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรวีซ่ามากกว่า 1 ใบ ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ชื่อบนหน้าบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี หรือ กรรมธรรม์ ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น