ดูย้อนหลัง

ค้นหา

ตาราง 3 : อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2563 ก. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก PDF 4.9 MB
1 พฤศจิกายน 2559 ข. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ PDF 911.34 KB
28 เมษายน 2563 ค. บริการด้านอื่นๆ PDF 781.11 KB
22 สิงหาคม 2557 ง. เบี้ยปรับที่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ PDF 181.89 KB

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
28 มิถุนายน 2562 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล PDF 135.73 KB
14 กันยายน 2561 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ PDF 151.02 KB
14 กันยายน 2561 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล PDF 196.27 KB
1 กันยายน 2560 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ PDF 125.59 KB

ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท

วันที่มีผลบังคับใช้ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
23 พฤษภาคม 2559 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 734.97 KB
1 เมษายน 2559 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 500.49 KB
25 พฤษภาคม 2558 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 595.17 KB
22 สิงหาคม 2557 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 542.39 KB
กลับหน้าอัตรา