Forward Points

อัพเดท ณ วันที่

 

สำหรับผู้ประการ SMEs
(ที่มีรายได้ 50 - 200 ล้านบาทต่อปี)

ระยะเวลา ด้านส่งออก
(ราคารับซื้อ)
ด้านนำเข้า
(ราคาขาย)
1 เดือน -1.00 2.00
3 เดือน -0.60 2.90
6 เดือน -0.10 3.70

 

สำหรับผู้ประการ SMEs
(ที่มีรายได้มากกว่า 200 - 500 ล้านบาทต่อปี)

ระยะเวลา ด้านส่งออก
(ราคารับซื้อ)
ด้านนำเข้า
(ราคาขาย)
1 เดือน -1.00 2.00
3 เดือน -0.60 2.90
6 เดือน -0.10 3.70

 

หมายเหตุ

  • Forward Points ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อที่ธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8084, 02-676-8088
  • Forward Points ข้างต้นสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรายการ
  • ธุรกรรม Forward Contract ทุกรายการจะต้องมีวงเงินสำหรับธุรกรรม Forward Contract รองรับ