ส่วนลด BBQ 100 บาท

ส่วนลด BBQ 100 บาท

Code: 200091 : 1,500 คะแนน

- ส่วนลด มูลค่า 100 บาท
- สงวนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดได้เพียง 1 รหัส/ครั้ง/การสั่งซื้อ 1 สิทธิ์/1 ท่าน
- กรุณาแสดง e-Voucher ให้แก่พนักงานของร้านทุกครั้งก่อนชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น
- ระยะเวลาการใช้รหัสส่วนลดภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านแลกรับ ตามระบุใน SMS ที่ท่านได้รับ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้ แต่ลูกค้ายังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ
- กรณีที่มูลค่าของ e-Voucher สูงกว่าราคาอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าคงเหลือในบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และลูกค้าไม่สามารถขอคืนมูลค่าคงเหลือได้
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน สิทธิพิเศษ กรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
- เมื่อลูกค้าแลกรับของรางวัล และได้รับของรางวัลนั้นแล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลในทุกกรณี
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-0014 (จ. – อา. 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้จัดจำหน่าย TMB Contact Center โทร.1558

ของรางวัลอื่นๆ

กลับหน้าคะแนนสะสม