สิทธิประโยชน์ด้านบริการวางแผนการเงินการลงทุน

บริการวางแผนทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 
Individual Need Assessment

1. Private Wealth Advisor

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงินและพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

 • บริการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ
 • บริการจัดสรรการลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน และการลงทุน
 • คำแนะนำจากทีมงานที่ปรึกษาการลงทุน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยเฉพาะ
Asset Allocation

2. Proactive Portfolio Monitoring

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสสำคัญ

 • มีการวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • บริการส่งรายงานสรุปสถานะทางการเงินของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเป็นรายเดือน (Consolidated Statement)
 • บริการให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนเป็นประจำ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส
Monitoring, Asset re-allocation and Reporting

3. Personalized Service

ให้บริการโดยผู้จัดการความสัมพันธ์ที่เข้าใจเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 • รับการดูแลจากผู้จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างทั่วถึง
 • เข้าใจเป้าหมาย ความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ ของลูกค้ารายบุคคล
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ ระยะเวลาการลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังที่มีความเป็นไปได้จริง สำหรับลูกค้าแต่ละราย