คุณสมบัติ Wealth Banking


คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสถานะสิทธิประโยชน์ Wealth Banking
ลูกค้าที่มียอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ย 3 เดือน และ/หรือ ยอดชำระเบี้ยประกันชีวิตภายใน 12 เดือน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน มีจำนวนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป


การรักษาสถานะสิทธิประโยชน์ Wealth Banking
ลูกค้าที่มียอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ย 12 เดือน และ/หรือยอดชำระเบี้ยประกันชีวิตภายใน 12 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน มีจำนวนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ:

  • สำหรับบัญชีเงินฝาก หรือกองทุนรวมที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ Wealth Banking ให้กับผู้เป็นเจ้าของบัญชีหลัก (ชื่อแรก) ในระบบของธนาคารเท่านั้น
  • สำหรับการคำนวณยอดชำระเบี้ยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ผ่านระยะเวลาการยกเลิกกรมธรรม์ หรือ FREE LOOK PERIOD แล้วเท่านั้น และมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
  • กรมธรรม์ประกันชีวิตไม่นับรวมค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ หรือ Top Up สำหรับผลิตภัณฑ์ Unit Linked
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ตารางการรับสิทธิประโยชน์ลูกค้า Wealth Banking

ยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านการเงินและการลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์* สิทธิประโยชน์บริการตรวจสุขภาพ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป • สิทธิประโยชน์ด้านบริการวางแผนการเงิน และการลงทุน
• สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน และค่าธรรมเนียม
ได้รับบัตรกำนัล Exclusive Wealth Privilege Voucher จำนวน 4 ใบ ได้รับบัตรกำนัล Exclusive
Health Check - Up จำนวน 2 ใบ
ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป • สิทธิประโยชน์ด้านบริการวางแผนการเงิน และการลงทุน
• สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน และค่าธรรมเนียม
ได้รับบัตรกำนัล Exclusive Wealth Privilege Voucher จำนวน 2 ใบ ได้รับบัตรกำนัล Exclusive
Health Check - Up จำนวน 1 ใบ
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป • สิทธิประโยชน์ด้านบริการวางแผนการเงิน และการลงทุน
• สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน และค่าธรรมเนียม
ได้รับบัตรกำนัล Exclusive Wealth Privilege Voucher จำนวน 2 ใบ -

หมายเหตุ : *สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ ท่านสามารถใช้กำนัล Exclusive Wealth Voucher Privilege ที่ได้รับ เพื่อเลือกแลกรับสิทธิประโยชน์ตามที่ ธนาคารกำหนด