บัตรเครดิตน้ำมัน

บัตรเครดิตน้ำมัน

รายละเอียดบัญชี

TMB Bank ให้บริการบัตรเครดิตน้ำมันสำหรับธุรกิจ (TMB Synergy Card) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทน้ำมัน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดที่สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศมากกว่า 1,500 สถานี โดยสามารถเลือกระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนบัตร หรือระบุชื่อผู้ถือบัตร เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตได้

 • เก็บข้อมูลการเติมน้ำมัน

  เก็บข้อมูลการเติมน้ำมัน ป้องกันการทำทุจริต

  เป็นบัตรเครดิตน้ำมันที่ออกให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ต่าง ๆ เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน

 • กำหนดวงเงินควบคุมค่าใช้จ่าย

  กำหนดวงเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย

  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดที่สถานีบริการน้ำมัน Esso หรือ PTT ทั่วประเทศกว่า 1,500 สถานี แทนการชำระด้วยเงินสด

สิทธิประโยชน์ 

 • เป็นบัตรที่มีระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำมัน ซึ่งจะลดภาระงานบัญชีค่าน้ำมัน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้จ่ายของบริษัท รวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริต
 • สามารถระบุข้อมูลรายละเอียดยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ วงเงินเติมน้ำมันต่อครั้ง/ต่อวัน/ต่อสัปดาห์/ต่อเดือนได้
 • สามารถตรวจสอบระยะการเดินทางที่แน่นอน ควบคุมการใช้จ่ายแต่ละครั้ง และไม่ต้องพกพาเงินสด
 • มีรหัส Password เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร
 • อนุมัติวงเงินและพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ทันที
 • แต่ละบริษัทสามารถถือบัตรกี่ใบก็ได้ตามจำนวนรถยนต์ที่มี (1คัน/1บัตร) แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บริษัทได้รับอนุมัติ
 • มีรายงานการใช้น้ำมันของรถยนต์บริษัท ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารการใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิพิเศษ

 • เพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน
 • เป็นการลดการใช้เงินสดหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้บัตรเครดิตน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด โดยมีระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 55 วัน (ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร)
 • การควบคุม และบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม และบริหารค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดได้ โดยการจำกัดค่าใช้จ่าย วงเงินต่อครั้ง/ วัน/ สัปดาห์/ เดือน ซึ่งเลือกการควบคุมวงเงินรายบัตรได้ทั้งวงเงินบาท และ ปริมาณลิตร
 • สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ในการเติมน้ำมันได้ เช่น กำหนดให้เติมน้ำมันดีเซล, กำหนดให้เติมแก๊สโซฮอล,  กำหนดให้เติมได้ทุกผลิตภัณฑ์ ในการเติมน้ำมันทุกครั้งจะต้องมีการบันทึกหมายเลขกิโลเมตร เพื่อให้องค์กรได้นำไปใช้สำหรับวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลือง หรือเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการบำรุงรักษารถ
 • มีรายงานสรุปการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน Synergy Card ของบริษัทเป็นรายเดือน ผ่าน web fleet card ที่ www.tmbbank.com โดยมีชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้บริการ เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของการเติมน้ำมัน ในแต่ละครั้ง เช่น วัน เวลา ชื่อสถานีบริการน้ำมัน ปริมาณที่เติม (ลิตร) จำนวนเงิน (บาท) เลขกิโลเมตร และ แสดงอัตราการสิ้นเปลืองของปริมาณน้ำมันต่อกิโลเมตรและราคาน้ำมันต่อกิโลเมตร ซึ่งสามารถควบคุมการใช้น้ำมันของรถยนต์แต่ละคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนวยความสะดวก

 • สามารถใช้ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันของเอสโซ่ และปตท. กว่า 1,500 สถานี ที่มีเครื่องหมายรับบัตรทั่วประเทศ
 • ลดภาระงานเอกสาร โดยธนาคารทหารไทย จะสรุปยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน และจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน Synergy Card ให้บริษัททางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนทุกเดือน
 • ผู้ถือบัตรเครดิตน้ำมัน Synergy Card สามารถใช้บัตรในการเติมน้ำมันได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในใบสั่งจ่ายน้ำมันทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการเติมน้ำมัน
 • ระบบจะอนุมัติวงเงินและพิมพ์ใบกำกับภาษีจากเครื่องรูดบัตรได้ทันที

ระบบการรักษาความปลอดภัย

 • มีการบันทึกข้อมูลของการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน Synergy Card ของรถแต่ละคัน อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะใช้การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย
 • สามารถขอบัตรแบบมีรหัสผ่าน (PIN Code 4 หลัก ถ้าต้องการ) สำหรับการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน Synergy Card เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน

อัตราดอกเบี้ย 

 • 17.50 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม จำนวน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี
   - สมัครผ่าน ESSO
    - สมัครผ่าน PTT

ไม่มี
300 บาท /บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 50 บาท /บัตร

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตน้ำมัน
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 • รายงานการประชุมกรรมการบริษัทแจ้งความประสงค์การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ระบุวงเงินรวมของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฎหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก/ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคล)

ติดต่อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center โทร 0-2643-7000
 • แผนกธุรกิจบัตรเครดิตน้ำมัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 081-834-3317, 081-870-0176
 • ฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค้าปลีกน้ำมัน บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2537-2446, 2434-5, 2385,1809
  E-mail : pttfleetcard@pttplc.com

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด