แบบฟอร์ม

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
สัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออก PDF
แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากต่างประเทศ PDF
ใบคำขอให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน / รับซื้อ / ซื้อลดตั๋วส่งออก (สำหรับ LC และ BC) PDF
ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจาก DL/C สำหรับผู้ขาย PDF
ใบคำขอให้ธนาคารรับซื้อเอกสารส่งออกแบบ Open Account PDF
ใบคำเรียกเก็บเงินสำหรับการรับซื้อ / ชื้อลด ตั๋วสินค้าออก (สำหรับ OWCC) PDF
ตั๋วแลกเงิน (BE) PDF
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) PDF
ใบคำขอรับซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่ไล่เบี้ย PDF
ใบคำขอยืนยันการชำระเงินภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต PDF
ใบคำขอโอน LC DOCX

ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Irrevocable Letter of Credit)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต PDF
คู่มือการกรอกใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต PDF

ใบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Amendment to Letter of Credit)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ใบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต PDF
คู่มือการกรอกใบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต PDF

สัญญาสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ทรัสต์รีซีท PDF
TRUST RECEIPT PDF
คำอธิบายการกรอกทรัสต์รีซีท (Thai) PDF
คำอธิบายการกรอกทรัสต์รีซีท (Eng) PDF

หนังสือค้ำประกันเพื่อการนำเข้า (Letter of Indemnity)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือค้ำประกันเพื่อการนำเข้า PDF
คู่มือการกรอกหนังสือค้ำประกันเพื่อการนำเข้า PDF

แบบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (Application for International Funds Transfer)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ PDF

เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน (Standby L/C)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ใบคำขอ SBLC (Thai) PDF
ใบคำขอ SBLC (Eng) PDF
ใบคำขอ SBLC (แบบใช้วงเงินร่วม) PDF

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน PDF

หนังสือมอบอำนาจบริการภาษีหัก ณ ที่จ่ายธุรกรรมระหว่างประเทศ

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภาษาไทย) PDF

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ตั๋วแลกเงิน PDF

บริการแจ้งเตือนผ่าน e-mail สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ใบคำขอใช้บริการ TMB Trade Service PDF
Application for TMB Trade Service PDF

หนังสือแสดงการแจ้งสิทธิ์ (Notice of assignment)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงการแจ้งสิทธิ์ PDF

จดหมายโอนบาทเน็ต(Bath Net)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
จดหมายโอนบาทเน็ต PDF

คำขอขายลดตั๋วเงิน

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำขอขายลดตั๋วเงิน (ภาษาไทย) PDF
คำขอขายลดตั๋วเงิน (ภาษาอังกฤษ) PDF

บริการส่งคำสั่งด้วยอุปกรณ์สื่อสาร

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ข้อตกลงการส่งคำสั่งด้วยอุปกรณ์สื่อสาร PDF
Instructions Transmission Agreement PDF

แบบคำขอโอนเงินภายในประเทศสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Application for FCD Domestic Funds Transfer)

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบคำขอโอนเงินภายในประเทศสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ PDF

ข้อแนะนำ/เงื่อนไข

  • แบบฟอร์มทั้งหมด ใช้เพื่อทำธุรกรรมการค้ากับธนาคารเท่านั้น
  • ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ท่านสามารถกรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ที่กรอกลงบนฟอร์มได้ และสามารถจัดเก็บ (Save) รายละเอียดที่ท่านกรอกไว้แล้วในแบบฟอร์มได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
  • แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว ต้องพิมพ์ออกมาเพื่อลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท พร้อมเอกสารประกอบก่อนส่งให้กับธนาคารดำเนินการต่อไป