คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

รายละเอียดบัญชี

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ ช่วยสร้างหลักประกันให้ธุรกิจ และครอบครัวของท่านอย่างมั่นคง

ทีเอ็มบี คุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ  แบบประกันให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต และ/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุกกรณี โดยบริษัทผู้รับประกันภัย จะจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารตามภาระหนี้คงค้างที่มีอยู่กับธนาคาร (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) และส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ถ้ามี) บริษัทฯจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย

 • ช่วยลดความเสี่ยง

  ช่วยลดความเสี่ยง

  ในการสูญเสียธุรกิจและลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวในอนาคต

 • เบี้ยประกันภัย

  เบี้ยประกันภัยสมารถนำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

  กรณีสมัครเอาประกันภัยในนามนิติบุคคล

ลักษณะแบบประกัน 

แบ่งเป็น 2  ประเภท

1.  ทีเอ็มบี คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทเงินกู้ ให้ความคุ้มครองแบบทุนประกันภัยที่ลดลงตามระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ 

2.  ทีเอ็มบี คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อหมุนเวียน ให้ความคุ้มครองแบบทุนประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ ในกรณีลูกค้านิติบุคคล ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ

การสมัคร สมัครเอาประกันภัยในนามบุคคลธรรมดา สมัครเอาประกันภัยในนามนิติบุคคล
กลุ่มลูกค้า ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทนิติบุคคลเท่านั้น
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา :

 • ผู้กู้หลักและหรือผู้กู้ร่วม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล :

 • กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือ
 • ผู้ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร หรือ
 • ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือครอง ≥ 50 %

นิติบุคคลต้องคัดเลือกบุคคลเป็นผู้เอาประกัน ในฐานะตัวแทนนิติบุคคล เรียกว่า "ผู้ถูกเอาประกันภัย" มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม ผูกพันสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย
 • ผู้มีส่วนได้เสียต่อผู้เอาประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ผู้ค้ำประกัน และหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้น ≥ 20% หรือ
 • ผู้บริหารคนสำคัญที่สามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน (Key Man)

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยนี้ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 

อายุที่รับประกันภัย 20-64 ปี
(รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 - 10 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาคุ้มครอง
ต้องไม่เกินระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ
ทุนประกันภัยสูงสุด จำนวนทุนประกันภัยต้องไม่เกินสินเชื่อค้างชำระกับธนาคาร
ในกรณีมีผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า 1 คน
ทุนประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
สินเชื่อที่ค้างชำระกับธนาคาร
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 3,000 บาท
สามารถชำระครั้งเดียวเป็นเงินสด/เช็ค

การชำระเบี้ยประกัน 

จ่ายค่าเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญา (Single Premium) สามารถเลือกชำระโดย

 • ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Top Up Bancassurance)
 • เงินสด / เช็ค (กรมธรรม์มีความคุ้มครองเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน 

เงื่อนไขการรับประกัน 

เงื่อนไขการรับประกัน TMB SME Life - Term Loan TMB SME Life - Working Capital
อายุผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 20-64 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 - 10 ปี
 • 3 ปี
 • สามารถสมัครบริการรับประกันภัยต่อเนื่องอัตโนมัติ(Auto Re-apply) ณ วันที่สมัครทำประกันครั้งแรก
ทุนประกันภัยสูงสุด
 • ไม่เกิน 100% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ อนุมัติ หรือสินชื่อค้างชำระที่มีอยู่กับธนาคาร
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ทุนประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมดต้องไม่เกินทุนประกันภัยสูงสุด
 • ไม่เกิน 100% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ อนุมัติ หรือสินชื่อค้างชำระที่มีอยู่กับธนาคาร
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ทุนประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมดสูงสุดไม่เกิน 200% (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์)