สินเชื่อ TMB SME สำหรับร้านค้าใน Lazada

กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อสมัครสินเชื่อ

ข้อมูลธุรกิจ (โปรดระบุประเภทธุรกิจ ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคล ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจกับ Lazada เท่านั้น)
ข้อมูลผู้ติดต่อ (กรุณาใส่ข้อมูลภาษาไทย)

ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ธนาคารได้รับจาก LAZADA เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นให้แก่ข้าพเจ้ารวมทั้งการทำวิจัยทางสถิติของธนาคารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คลิก