สินเชื่อ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส

สินเชื่อ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี สมาร์ท บิส

รายละเอียดบัญชี

 

สินเชื่อที่มาพร้อมข้อเสนอเพื่อ SME โดยเฉพาะ

 • ให้วงเงินครบทุกความต้องการของ SME
 • หลักประกันหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดแค่หลักประกันเดิมๆ
 • เพียงใช้วงเงินและเดินบัญชีสม่ำเสมอ ก็มีโอกาสรับเงินทุนเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องขอ

 

สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

ต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
“สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีทั่วไป”
ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • ให้วงเงินมากกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 35 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+1.0% ต่อปี
 • ใช้เงินได้เลยทันทีตามต้องการ โดยการโอนผ่าน Business CLICK / BIZ TOUCH หรือ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 • คิดดอกเบี้ยตามยอดการใช้วงเงินจริง
 • ชำระคืนได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกิจการ

 

สินเชื่อระยะยาว (Term loan)

ต้องการเงินทุนเพื่อไปก่อสร้างสถานประกอบการ

“สินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ”
ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • ให้ระยะเวลาปลอดเงินต้น นานสูงสุด 3 เดือน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 7 ปี (รวมระยะเวลาปลอดเงินต้น) โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อที่ให้สูงสุด 70% ของมูลค่าราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง และ 50% ของมูลค่าราคาประเมินที่ดิน ธนาคารให้สินเชื่อครบวงจร ทั้งซื้อที่ดินและก่อสร้างสถานประกอบการ
 • นำหลักทรัพย์ที่จะก่อสร้างครั้งนี้เป็นหลักประกันได้เลย โดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์อื่นมาเพิ่มเติม


เงื่อนไขการขาย

 • ระยะเวลาก่อสร้างและเบิกใช้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
 • เบิกงวดงานตามระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 7 ครั้ง
ต้องการเงินทุนไปซื้อสถานประกอบการ (อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน)

“สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ”
ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • ระยะเวลาผ่อนนานถึง 12 ปี ทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อที่ให้สูงสุด 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือ ราคาซื้อขาย
 • นำหลักทรัพย์ที่ซื้อครั้งนี้เป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์อื่นมาเพิ่มเติม
 • ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน
ต้องการเงินทุนไปซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ

“สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ”
ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • ระยะเวลาผ่อนนานถึง 20 ปี ทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อที่ให้สูงสุด 85%ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือราคาซื้อขาย
 • ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายเงินก้อน
 • สามารถนำหลักทรัพย์ที่ซื้อครั้งนี้เป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์อื่นมาเพิ่มเติม
ต้องการเงินทุนไปซื้อเครื่องจักรประกอบธุรกิจ

“สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร”
ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อได้ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรมือสอง
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปี และ ลดต้นลดดอก
 • วงเงินสินเชื่อที่ให้สูงสุด 70%ของมูลค่าประเมินเครื่องจักร
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 5 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของลูกค้า 

หัวข้อ

ปัจจัยที่กำหนด

ประเภทลูกค้า
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเชิงพาณิชย์ปัจจุบันของธนาคาร
อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20 – 65 ปี
รายละเอียดธุรกิจ เปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
ประวัติทางการเงิน มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

ขั้นตอนการสมัคร 

 • ติดต่อ Corporate Call Center โทร. 02-643-7000 หรือ สาขา TMB ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้
 3.  สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่าง น้อย 6 เดือน
 4. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/ นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 5. สำเนาสัญญาซื้อขาย/ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 6. รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้าง สถานประกอบการ)
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี

กรณีนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
 4. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/ นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 7. สำเนาสัญญาซื้อขาย/ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 8. รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้าง สถานประกอบการ)
 9. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อ 

 • Corporate Call Center 02-643-7000
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
 • สาขา TMB ทั่วประเทศ