สินเชื่อ TMB SME 3 เท่า พร้อมเพิ่ม

สินเชื่อ TMB SME 3 เท่า พร้อมเพิ่ม

รายละเอียดบัญชี

 • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
 • เมื่อนำลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เครื่องจักรมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับ TMB ให้วงเงินเพิ่มอีก 10%
 • วงเงินส่วนเพิ่มจากการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง มีโอกาสรับเงินทุนเพิ่มได้อีก แค่เดินบัญชีสม่ำเสมอกับ TMB

หมายเหตุ : รับเงินภายใน 15 วันทำการ (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด)


ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (วงเงินโอดี)
 • วงเงินกู้ระยะยาว


ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • เงินกู้ระยะยาว สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้และประเภทของหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย 

 • สูงสุด MRR + 3.00%
 • ค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงิน ให้เป็นไปตามประกาศของ บสย. (กรณีใช้ บสย.ค้ำประกัน)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หลักประกัน 

 • อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็น สถานประกอบการหรือบ้านพักอาศัย)
 • ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เครื่องจักร โดยจดทะเบียนกับ TMB เป็นลำดับแรก

คุณสมบัติของลูกค้า 

 1. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 2. ดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
 3. มียอดขายต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท
 4. เจ้าของ/ผู้บริหารหลัก มีอายุ 20 – 65 ปี
 5. มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่มีเช็คคืนและไม่ประวัติค้างชำระ
 6. ไม่เป็น NPL หรือ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ข้อมูลพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2559 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำ “ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ” หลากหลายประเภทมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินค้าที่นำมาเป็นหลักประกันให้กับธนาคาร 
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมี 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. กิจการ หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถนำทั้งหมดหรือบางส่วนของ “กิจการ” ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน โกดัง โรงงาน สิ่งปลูกสร้าง วัตถุดิบและสินค้าคงคลัง รวมทั้งสิทธิต่างๆ สิทธิตามสัญญาตัวแทนจำหน่าย สิทธิตามสัญญาเช่า สิทธิตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาซื้อขายระยะยาว  
 2. สิทธิที่จะได้รับเงิน เช่น สิทธิในเงินฝาก สิทธิการได้รับชำระเงินค่างานเป็นงวดๆ สิทธิที่จะได้รับเงินตามสัญญาซื้อขายหรือใบเรียกเก็บเงิน (invoice) เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่มีหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มากนัก ก็สามารถใช้สิทธิในการรับเงินจากราชการ สัญญารับจ้างหรือสัญญาการค้าขายกับราชการมาใช้เป็นหลักประกันได้
 3. สังหาริมทรัพย์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ตลอดเวลา เช่น ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถนำเสื้อผ้าที่ผลิตแล้วมาเป็นหลักประกันสินเชื่อได้  
 4. อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น โครงการหมู่บ้านจัดสรรนำบ้านในโครงการมาเป็นหลักประกัน หรือโครงการคอนโดมิเนียมอาคารชุดอพาร์เมนต์สามารถนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมาเป็นหลักประกันได้
 5. ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองต่างๆ

ติดต่อสอบถาม 

 • สามารถสอบถาม/ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Hotline กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โทร. 02 828 2828
 • TMB Contact Center โทร.1558