สินเชื่อเงินกู้ส่วนเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน

สินเชื่อเงินกู้ส่วนเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน

รายละเอียดบัญชี

สินเชื่อเงินกู้ส่วนเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน (Top Up Bancassurance for SME) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) ในการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทเงินกู้ (Term Loan) และ/หรือ เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft : O/D) ที่มีอยู่กับธนาคารหรือที่จะขอใหม่กับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นจริง
* ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีสำหรับนิติบุคคล และ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา

 • แผน 1 คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี (Death)
 • แผน 2 คุ้มครองการเสียชีวิต (Death) และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total Permanent Disability, TPD) ทุกกรณี

การชำระเบี้ยประกันเป็นแบบชำระครั้งเดียว (Single Premium) และให้ความคุ้มครองตลอดอายุของสัญญาที่เอาประกัน โดย ธนาคารเป็นผู้ให้สินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันดังกล่าว หากชำระหนี้ครบก่อนกำหนด สามารถคงความคุ้มครองต่อไปหรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเวนคืนได้

หมายเหตุ :

 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล สามารถเลือกสมัครเอาประกันภัยในนามบุคคลธรรมดา และ/หรือ ในนามนิติบุคคลได้
 • การอนุมัติการประกันความคุ้มครองขึ้นอยู่กับทางบริษัทประกันภัย
 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนความคุ้มครองได้ตามใบเสนอแบบประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (TMB SME Life) หรือที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)

คุณสมบัติของลูกค้า 

หัวข้อ ปัจจัยที่กำหนด
ประเภทลูกค้า
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
อายุผู้สมัคร อายุ 20 - 64 ปี ณ วันสมัครทำประกันภัย กรณีสมัครคุ้มครองสินเชื่อประเภทเงินกู้ (Term Loan) ระยะเวลาเอาประกันภัยเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 65 ปี
ประสบการณ์ธุรกิจ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ประวัติทางการเงิน มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

หลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ ปัจจัยที่กำหนด
วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ เมื่อรวมทุกวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคาร ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มธุรกิจ
ประเภทสินเชื่อ เงินกู้
หลักประกัน ผูกพันกับหลักประกันของสินเชื่อที่คุ้มครอง ทั้งนี้ กรณีที่มีบสย. ค้ำประกัน ต้องมีหลักประกันขั้นต่ำ 30% ของวงเงินสินเชื่อรวม (สินเชื่อปัจจุบัน+สินเชื่อ Top Up Bancassurance for SME)
ระยะเวลาเงินกู้
 • กรณีคุ้มครองวงเงินกู้ : สูงสุดเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของการผ่อนชำระของวงเงินกู้ที่คุ้มครอง แต่ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีคุ้มครองวงเงิน O/D : สูงสุด 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย

MLR +1 ถึง MLR + 2.5% ต่อปี

หมายเหตุ : MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้ ณ ทุกสาขาของธนาคาร และที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)

การเบิกใช้วงเงิน
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะต้องดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผลการอนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก
 • ธนาคารจะจ่ายชำระค่าเบี้ยประกันครั้งเดียวให้แก่บริษัทประกัน
การชำระหนี้ / กำหนดชำระ ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 

ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ทำสัญญาแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

 • ท่านต้องชำระค่างวดเงินกู้ตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนด ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้ 

 • กรณีท่านมียอดหนี้ค้างชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 15.50% ของยอดหนี้ที่เกินกำหนดชำระทั้งหมด
 • ธนาคารจะมีการติดตามหนี้ตามกระบวนการของทางธนาคาร
 • สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร
 • กรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ และ/หรืออาจทำการระงับการใช้วงเงิน/ลดวงเงิน หรืออาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง 

อัตราดอกเบี้ย MLR อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดหรือจำนวนงวดในการชำระคืนเพิ่มมากขึ้นได้

ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที โดยแจ้งได้ที่ ทุกสาขาของธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 0 2828 2828 หรือ TMB Contact Center โทร.1558

ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ 

 • สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน TMB SME
 • สินเชื่อธุรกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก

คำเตือน 

 • ผู้กู้ควรชำระหนี้ตามกำหนดและปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อจะได้ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้หรือถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมาย
 • ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนกว่าจะมีการประกาศใช้ฉบับใหม่

ติดต่อสอบถาม 

 • SME Relationship Management Center โทร : 02-828-2828
 • TMB Phone Banking 1558