บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดบัญชี

บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (TMB e-Guarantee) เป็นบริการที่ธนาคารให้การค้ำประกันลูกค้าธนาคารโดยใช้รูปแบบการรับ-ส่ง ข้อมูลการค้ำประกันระหว่าง ลูกค้า ธนาคาร และผู้รับประโยชน์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าวางค้ำประกันกับผู้รับประโยชน์ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ปัจจุบันบริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารให้บริการ ได้แก่ 

1. บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ  -   ธนาคารค้ำประกันลูกค้าในการเข้าประมูลงานจัดซื้อและจัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ  ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-bidding) โดยครอบคลุมการค้ำประกันอย่างครบวงจรธุรกิจ ได้แก่ 
ค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Guarantee)
ค้ำประกันการรับเงิน ค่าจ้าง/ค่าพัสดุ ล่วงหน้าหรือก่อนการตรวจรับ (Advance Payment Guarantee)
ค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)

โดยลูกค้าสามารถทำรายการขอค้ำประกันได้อย่างสะดวกผ่านระบบ e-bidding และธนาคารใช้เวลาตอบกลับการค้ำประกันอย่างรวดเร็ว   ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อธนาคารในแต่ละครั้งเหมือนแบบเดิม มั่นใจได้ว่าไม่พลาดทุกการประมูล ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากสมัครใช้บริการ TMB e-Guarantee กับธนาคารแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับทางกรมบัญชีกลาง โดยดูรายละเอียดจากhttp://www.gprocurement.go.th 

2. บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ค่าภาษีกรมศุลกากร -   ธนาคารค้ำประกันลูกค้าในการชำระภาษีนำเข้าวัตถุดิบ กับกรมศุลกากร เช่น ภาษีการนำเข้าภายใต้ 19  ทวิ   ภาษีการนำเข้าสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  และอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถทำรายการขอค้ำประกันผ่านทางระบบใบขน ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถออกสินค้าเพื่อนำไปผลิตเพื่อการส่งออกหรือดำเนินการธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

ประโยชน์ของลูกค้า

 • สะดวกในการขอค้ำประกัน
 • ได้รับการค้ำประกันอย่างรวดเร็ว  ทราบผลทันทีเมื่อธนาคารดำเนินการเสร็จสิ้น
 • ไม่พลาดงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน เช่น การประมูลงาน  
 • ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด  
 • ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับธนาคารและผู้รับประโยชน์
 • ลดขั้นตอนการจัดการด้านเอกสาร
 • ประหยัดค่าธรรมเนียมจากการลดภาระค้ำประกันหรือยกเลิกหนังสือค้ำประกันได้รวดเร็ว 

เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ 

วางค้ำประกันได้กับผู้รับประโยชน์ที่รับการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร ปัจจุบันผู้รับประโยชน์ที่รับการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

 1. หน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่าน e-bidding ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ ยื่นซองประกวดราคา, ปฏิบัติตามสัญญา, รับเงินล่วงหน้า และประกันผลงาน
 2. กรมศุลกากร ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ การค้ำประกันการชำระภาษีอากร
 3. บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ ยื่นซองประกวดราคา, ปฏิบัติตามสัญญา, รับเงินล่วงหน้า, ประกันผลงาน และซื้อเชื่อ

 

ช่องทางการใช้บริการ 

ทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของผู้รับผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียม 

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันไม่เกิน 2.50% ต่อปี

ติดต่อสอบถาม 

 • สาขา TMB ทั่วประเทศ
 • Corporate Call Center โทร. 02-643-7000 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ