บัญชีออมทรัพย์ Cash Concentration Account

บัญชีออมทรัพย์ Cash Concentration Account

รายละเอียดบัญชี

ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากอัตราสูง คำนวนดอกเบี้ยสะสมแบบ split rate จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account  
ตัวอย่าง 
ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน 50 ล้านบาท คำนวนดอกเบี้ยดังนี้
- ยอดเงิน 35 ล้านบาทแรกได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
คำนวนดอกเบี้ยสะสม ขั้นที่1 ได้ 479.45 บาท (35 ล้านบาท x 0.50% /365 วัน)
- ยอดเงินส่วนที่เหลือ 15 ล้านบาท (50-35 ล้านบาท) ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
คำนวนดอกเบี้ยสะสม ขั้นที่2 ได้ 410.95 บาท (50 ล้านบาท x 1.00% /365 วัน)
= รวมดอกเบี้ยสะสม 890.40 บาท (479.45 + 410.95 บาท)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2557

TMB Cash Concentration Account อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ยอดเงิน 35 ล้านบาทแรก 0.50%
ยอดเงินส่วนที่เกิน 35 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 1.00%
ยอดเงินส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป 1.25%

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท 
  • สามารถเลือก Bank Statement (Electronic-Savings) หรือสมุดเงินฝาก (Passbook) เป็นหลักฐานการฝากเงิน 
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และในเดือนธันวาคม โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งปฏิบัติตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account  และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559

ติดต่อสอบถาม 

  • สามารถสอบถาม/ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 0 2828 2828 หรือ 
  • TMB Contact Center โทร.1558